KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการเตรียมความพร้อมเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมสัมมนาวิชาการของนักศึกษา

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 - 1 กันยายน พ.ศ. 2562
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ เป็น Global citizen

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

ตัวชี้วัดที่ S1.3 ร้อยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จตามระยะเวลา

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

2. ตัวบ่งชี้ประเมินผลสำเร็จของโครงการ
1) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอในในการเข้าร่วมโครงการในระดับมากขึ้นไป
2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นที่สนใจในการพัฒนาหัวข้อโครงร่างการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับมากขึ้นไป
3) ผู้เข้าร่วมโครงการได้แนวทางในการพัฒนาโครงร่างการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระจากประเด็นที่สนใจในระดับมากขึ้นไป
3. เป้าหมายวัดความสำเร็จตามตัวบ่งชี้
1) ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอในในการเข้าร่วมโครงการในระดับมากขึ้นไป
2) ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นที่สนใจในการพัฒนาหัวข้อโครงร่างการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับมากขึ้นไป
3) ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการได้แนวทางในการพัฒนาโครงร่างการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระจากประเด็นที่สนใจในระดับมากขึ้นไป

วัตถุประสงค์

1) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นที่สนใจในการพัฒนาหัวข้อโครงร่างการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
2) ผู้เข้าร่วมโครงการได้แนวทางในการพัฒนาโครงร่างการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระจากประเด็นที่สนใจ

หลักการและเหตุผล

คณะพยาบาลศาสตร์ มีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ เป็น Global citizen ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล มีส่วนสำคัญที่จะทำให้มหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีคุณสมบัติดังกล่าว รวมทั้งเป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการบริหารองค์การพยาบาลและองค์การสุขภาพ มีความรู้ สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาฯและศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์ผลงาน การวิจัยที่นำไปสู่การแก้ปัญหาได้จริง มีจริยธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม มีความเป็นผู้นำทางการบริหารงานองค์การและการบริการด้านสุขภาพ รวมทั้งสามารถพัฒนาองค์ความรู้และการบริการพยาบาลที่ได้มาตรฐานในระดับชาติและระดับสากล ดังนั้นจึงมีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงให้นักศึกษามีการทำวิทยานิพนธ์ (สำหรับนักศึกษา แผน ก) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ(สำหรับนักศึกษา แผน ข)
ทั้งนี้ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการพยาบาล ได้มีการพัฒนานักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้ามาเรียนจนกระทั่งสำเร็จการศึกษาด้วยดำเนินการตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรฯ สำหรับนักศึกษาใหม่ และนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ซึ่งในปีการศึกษา พ.ศ. 2561 สาขาฯ มีนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล แผน ก ข ภาคปกติ รหัส 61 จำนวน 8 คน รหัส 60 แผน จำนวน 8 คน และนักศึกษาแผน ข ภาคพิเศษ จำนวน 15 คน ซึ่งนักศึกษามีเวลาในการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปี และขณะนี้นักศึกษารหัส 60 กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาหัวข้อโครงร่างการค้นคว้าอิสระ เพื่อส่งพิจารณาโดยคณะกรรมการของสาขาวิชาฯ
จากเหตุผลดังกล่าว สาขาวิชาฯจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น โดยแยกเป็น 3 โครงการย่อยคือ 1) โครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ (ครั้งที่ 1-3) 2) โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 และ 3) โครงการสัมมนาวิชาการของนักศึกษาแผน ก เพื่อให้นักศึกษาในหลักสูตรฯ สามารถสำเร็จการศึกษาได้ทันตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยต่อไป

รายละเอียด

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 - 12.00 น. การสัมมนาตามประเด็นที่สนใจ
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น. การสัมมนาตามประเด็นที่สนใจ

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th