KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต

กิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
สถานที่จัด ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ช้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 รายละเอียด  

รายละเอียด

กำหนดการศึกษาดูงาน
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 และห้องปฏิบัติการพยาบาล ชั้น 4 อาคาร 2
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
*************************************

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
13.30-13.45 น. ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
โดย ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13.45 – 15.30 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์
โดย อาจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการจัดการศึกษาและนวัตกรรม
15.30 – 16.30 น. ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดห้องปฏิบัติการพยาบาลสำหรับการเรียนการสอน
โดย อาจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการจัดการศึกษาและนวัตกรรม
และ คุณนพวรรณ รัตนดำรงอักษร
หัวหน้าหน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th