KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการจัดทำรายงานการประเมินตนเองเพื่อขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติประจำปี 2562(ตามเกณฑ์ TQA)

กิจกรรมการประกันคุณภาพ
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา23 เมษายน พ.ศ. 2562 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
สถานที่จัด ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศด้านบริหารจัดการ(Management Excellence)

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

RM 43 ผลการประเมินตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx200)

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเองเพื่อขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติประจำปี 2562

หลักการและเหตุผล

ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ยื่นส่งใบรับรองคุณสมบัติ เพื่อให้สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติตรวจสอบคุณสมบัติ โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มผ่านระบบ Online ที่เว็บไซต์ www.tqa.or.th พร้อมแนบเอกสารอ้างอิง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 และได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมโครงการนี้ จึงได้ยื่นใบสมัครพร้อมชำระค่าธรรมเนียม จำนวน 64,200 บาท และขั้นตอนต่อไป จะต้องจัดทำและส่งรายงานวิธีการและผลการดำเนินงานตามคู่มือสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562 นั้น

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงเห็นสมควรให้มีการจัดโครงการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ TQA ประจำปี 2562 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ TQA เพื่อส่งขอรับรางวัลคุณภาพประจำปี 2562

รายละเอียด

กำหนดการ

โครงการจัดทำรายงานการประเมินตนเองเพื่อขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติประจำปี 2562

(ตามเกณฑ์ TQA)

วันที่ 23 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2562

ณ   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

------------------------------------

 ระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2562

 

เวลา

กำหนดการ

เวลา  08.30 – 10.30  น.

ประชุมเพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเองของคณะฯ

เวลา  10.30 – 10.45  น.

พัก-รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

เวลา  10.45 – 12.00  น.

ประชุมเพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเองของคณะฯ (ต่อ)

เวลา  12.00 – 13.00  น.

พัก-รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา  13.00 – 14.30  น.

ประชุมเพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเองของคณะฯ (ต่อ)

เวลา  14.30 – 15.00  น.

อาหารว่างและเครื่องดื่ม

เวลา  15.00 – 16.30  น.

ประชุมเพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเองของคณะฯ (ต่อ)

เวลา  16.30 – 18.00 น.

ประชุมเพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเองของคณะฯ (ต่อ)

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th