KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการการพัฒนาศักยภาพการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา รหัส 61 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 - 30 กันยายน พ.ศ. 2562
สถานที่จัด ณ คณะพยาบาลศาสตร์
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน (Teaching-Learning Excellence)

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

RM 4 ร้อยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลา

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1. ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ในระดับมากขึ้นไป

2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาทักษะในการจัดบริการเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย ในระดับมากขึ้นไป

3. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาแนวทางในการเตรียมการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ในระดับมากขึ้นไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ

2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาทักษะในการให้บริการด้านเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

หลักการและเหตุผล

การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฎิบัติอาชีวอนามัย มีการจัดให้นักศึกษาได้เข้า ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง โดยมุ่งเน้นให้สามารถทำงานร่วมกับเจ้าของสถานประกอบการและคนทำงานในระดับต่าง ๆ รวมทั้งสามารถใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยได้อย่างดี นักศึกษาจำเป็นต้องมีทักษะและเป็นผู้มีคุณสมบัติที่มีความรอบรู้ ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไปของด้านสุขภาพอนามัยของคนทำงานในยุคปัจจุบัน เพื่อจัดการบริการด้านอาชีวอนามัยได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ในกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติ และสามารถนำไปใช้ในการทำงาน  และกิจกรรมต่าง ๆ ในระหว่างการจัดการเรียนการสอน จำเป็นต้องมีทักษะที่เหมาะสม ทางสาขาวิชาฯ จึงได้จัดกิจกรรมในการพัฒนาทักษะด้านการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาขึ้น เพื่อให้ได้มีแนวทางและสามารถวางแผนในการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และเป็นประโยชน์ในอนาคตการทำงานต่อไป

รายละเอียด

กำหนดการโครงการพัฒนานักศึกษา

เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา รหัส 61

ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 256

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

******************* 

 

08.00 – 08.30 น.   -   ลงทะเบียน

08.30 – 08.45 น.  -   กล่าวเปิดโครงการ โดย ผศ. ดร. วีระพร ศุทธากรณ์

                              ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

08.45 – 10.15 น.   -   ประเด็นปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

                              วิทยากรคนที่ 1  

10.15 – 10.30 น.       พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 – 12.00 น.   -   การฝึกทักษะการตรวจร่างกาย

                              วิทยากรคนที่ 2

12.00 – 13.00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.45 น.   -   การฝึกทักษะการใช้เครื่องมืออาชีวเวชศาสตร์และสุขศาสตร์                 
                                 วิทยากรคนที่ 3

14.45 – 15.00 น    -  พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 16.15 น.   -   การฝึกทักษะการใช้เครื่องมืออาชีวเวชศาสตร์และสุขศาสตร์ (ต่อ)

16.15 – 16.30 น.   -   สรุปปิดโครงการ

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th