KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมความรู้และทักษะการปฏิบัติการทำคลอดและการดูแลผู้คลอด สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ระยะที่ 1)

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา11 - 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562
สถานที่จัด ณ ห้องคลอด โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน (Teaching-Learning Excellence)

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

S2 : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อทักษะด้านคุณธรรม คุณภาพ และทักษะการเป็นพลเมืองโลก

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะการปฏิบัติการทำคลอดปกติได้ถูกต้องและปลอดภัยเพิ่มขึ้นในระดับมากมากกว่าร้อยละ 80

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะการปฏิบัติการการดูแลผู้คลอดในระยะที่ 1-4 ของการคลอดได้ถูกต้องและปลอดภัยเพิ่มขึ้นในระดับมากมากกว่าร้อยละ 80

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะการปฏิบัติการทำคลอดปกติได้ถูกต้องและปลอดภัย

2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะการปฏิบัติการดูแลผู้คลอดในระยะที่ 1-4 ของการคลอดได้ถูกต้องและปลอดภัย

หลักการและเหตุผล

กลุ่มกระบวนวิชาวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ได้ดำเนินงานจัดการเรียนการสอนตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยในกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกแรกเกิด และการผดุงครรภ์ 2 (554491) เป็นกระบวนวิชาที่มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนสามารถใช้กระบวนการพยาบาลในการพยาบาลผู้คลอดปกติ ผู้คลอดที่มีภาวะเสี่ยงและมีการคลอดผิดปกติ สามารถทำคลอดปกติ รวมทั้งการตัดและซ่อมแซมฝีเย็บ การช่วยเหลือผู้คลอดที่มีภาวะเสี่ยงและมีการคลอดผิดปกติ การบริบาลทารกเกิดใหม่ การส่งเสริมการเริ่มต้นเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาและการส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างมารดากับทารกเกิดใหม่ได้  ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 นักศึกษามีจำนวน 4 กลุ่ม ๆ ละ 17-18 คน รวม 70 คน มีระยะเวลาการฝึกปฏิบัติกลุ่มละ 4 สัปดาห์ ๆละ 4 วัน นักศึกษาฝึกปฏิบัติที่แหล่งฝึก 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และโรงพยาบาลนครพิงค์ เนื่องจากแหล่งฝึกแต่ละแห่งมีนักศึกษาแพทย์ และนักศึกษาพยาบาลจากสถาบันอื่นร่วมฝึกปฏิบัติด้วยกัน อีกทั้งจำนวนผู้รับบริการน้อยลง  ทำให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติประสบการณ์ต่าง ๆน้อยลงไม่ครบตามข้อกำหนดของกระบวนวิชา การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมความรู้และทักษะการปฏิบัติการทำคลอดและการดูแลผู้คลอด เพื่อให้นักศึกษาได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้น การจัดการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนวิชา และมีคุณภาพสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์

รายละเอียด

ระหว่างวันเสาร์และวันอาทิตย์เดือนสิงหาคม ถึง วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ เดือนกันยายน 2562

เวลา 07.30-16.00 น. ณ ห้องคลอด โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

ระยะที่ 1 (จำนวน 10 วัน)

กลุ่มที่ 1     1.1   วันอาทิตย์ที่                       11         สิงหาคม 2562

                1.2   วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่        17-18       สิงหาคม 2562

                1.3   วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่        24-25       สิงหาคม 2562

 

กลุ่มที่ 2     2.1   วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่         7-8         กันยายน 2562

                2.2  วันอาทิตย์ที่                       15          กันยายน 2562

                2.3  วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่         21-22       กันยายน 2562

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th