KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา12 กันยายน พ.ศ. 2562
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน (Teaching-Leaning Excellence)

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

ตัวชี้วัดที่ RM1 ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์ สกอ.อยู่ในระดับดีขึ้นไป (3.01-5)

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1. ร้อยละ 80 ของนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นการวิจัยในระดับมากขึ้นไป

2. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาได้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ในระดับมากขึ้นไป

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้หัวข้อการทำดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา

2. เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาโครงร่างดุษฎีนิพนธ์

หลักการและเหตุผล

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  หลักสูตรนานาชาติ คณะพยาบาลศาสตร์  ได้จัดการเรียนการสอนใน  ปีที่ผ่านมา โดยมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ที่มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตทั้งนักวิจัยและนักวิชาการที่มีความรอบรู้ ลึกซึ้งในศาสตร์การพยาบาล มีความคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ สู่การตกผลึกประมวลความคิดรวบยอด ทั้งมีศักยภาพสูงในการสร้างองค์ความรู้ใหม่และรังสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการทำการวิจัยที่ซับซ้อนเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพตามความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมทั้งระดับท้องถิ่นและสากล เป็นผู้มีภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม มีส่วนร่วมในการประสาน ความร่วมมือและสร้างเครือข่ายทั้งในและนอกวิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติ  เพื่อให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในเวลาตามแผนการศึกษา ดังนั้นสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ควรสอบโครงร่างการวิจัยเพื่อดุษฎีนิพนธ์ภายในภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ดังนั้นหลักสูตรฯ จึงได้จัดให้มีการเร่งรัดการทำดุษฎีนิพนธ์สำหรับนักศึกษารหัส 61 เพื่อให้นักศึกษาได้หัวข้อโครงร่างการวิจัยเพื่อดุษฎีนิพนธ์  และนำไปพัฒนาเป็นโครงร่างการวิจัยเพื่อดุษฎีนิพนธ์ต่อไป

รายละเอียด

โครงการเร่งรัดการทำดุษฎีนิพนธ์ (ระยะที่ 1)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ
วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 08.30 – 13.30 น.
ณ ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
****************
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน และรับอาหารว่าง
09.00 – 09.30 น. กล่าวเปิดโครงการเร่งรัดการทำดุษฎีนิพนธ์ (ระยะที่ 1) และขั้นตอนการทำวิจัยเพื่อดุษฎีนิพนธ์
                         โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์
                               ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
09.30 – 10.00 น. การนำเสนอหัวข้อโครงร่างฯของคนที่ 1
10.00 – 10.30 น. การนำเสนอหัวข้อโครงร่างฯของคนที่ 1
10.30 – 11.00 น. การนำเสนอหัวข้อโครงร่างฯของคนที่ 3
11.00 – 11.30 น. การนำเสนอหัวข้อโครงร่างฯของคนที่ 4
11.30 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.30 น การนำเสนอหัวข้อโครงร่างฯของคนที่ 5
13.30 – 14.00 น. การนำเสนอหัวข้อโครงร่างฯของคนที่ 6
14.00 – 14.15 น. กล่าวปิดโครงการสัมมนา
                         โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์
                               ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th