KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา8 - 26 ตุลาคม พ.ศ. 2562
สถานที่จัด ณ ห้องประชุมปราณีต ชั้น 5 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาในระดับชาติ/นานาชาติ

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

R 2.1 ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามเวลาที่กำหนด

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจการพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ในระดับมากขึ้นไป

2.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัยทางการผดุงครรภ์ในระดับมากขึ้นไป

3.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจจริยธรรมในการทำวิจัยในระดับมากขึ้นไป

4.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจการจัดโครงการในระดับมากขึ้นไป

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้

2.เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัยทางการผดุงครรภ์

3.เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับจริยธรรมในการทำวิจัย

หลักการและเหตุผล

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
ที่กำหนดไว้ว่านักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปริญญาโทจะพ้นสภาพการศึกษา หากไม่ผ่านการอนุมัติหัวข้อและโครงร่างการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ เมื่อศึกษาครบตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด คือ 2 ปีการศึกษา  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงกำหนดจัดสัมมนาเพื่อเร่งรัดโครงร่างวิทยานิพนธ์  เพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ รวมทั้งช่วยให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัยทางการผดุงครรภ์และจริยธรรมในการทำวิจัย อีกทั้งมีโอกาสวิเคราะห์โครงร่างงานวิจัย ทั้งนี้สาขาวิชาฯคาดหวังว่าเมื่อนักศึกษาได้เข้าร่วมสัมมนาในโครงการนี้แล้ว จะสามารถนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯสาขาวิชาการผดุงครรภ์เพื่อพิจารณา หลังจากนั้นนักศึกษาจะสามารถสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้  โครงการเร่งรัดครั้งนี้จะส่งผลให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้

รายละเอียด

กำหนดการโครงการสัมมนา
เรื่อง การเร่งรัดโครงร่างวิทยานิพนธ์
วันที่ 8 และ 28 ตุลาคม 4 และ 26 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องประชุมปราณีต ชั้น 5 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
************************************

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00-12.00 น.
08.00 - 08.15 น. กล่าวเปิดโครงการ
                         โดย รองศาสตราจารย์ ดร. พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
                         ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
08.15 - 09.15 น. นักศึกษาเสนอโครงร่างการวิจัย วิเคราะห์ ซักถาม และให้ข้อเสนอแนะโดย คณาจารย์ และนักศึกษา
09.15 - 10.15 น. นักศึกษาเสนอโครงร่างการวิจัย วิเคราะห์ ซักถาม และให้ข้อเสนอแนะโดย คณาจารย์ และนักศึกษา
10.15 -12.00 น. นักศึกษาเสนอโครงร่างการวิจัย วิเคราะห์ ซักถาม และให้ข้อเสนอแนะโดย คณาจารย์ และนักศึกษา


วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น.
08.30 - 10.00 น. นักศึกษาเสนอโครงร่างการวิจัย วิเคราะห์ ซักถาม และให้ข้อเสนอแนะโดย คณาจารย์ และนักศึกษา
10.00 - 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 -12.00 น. นักศึกษาเสนอโครงร่างการวิจัย วิเคราะห์ ซักถาม และให้ข้อเสนอแนะโดย คณาจารย์ และนักศึกษา


วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น.
08.30 - 10.00 น. นักศึกษาเสนอโครงร่างการวิจัย วิเคราะห์ ซักถาม และให้ข้อเสนอแนะโดย คณาจารย์ และนักศึกษา
10.00 - 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 -12.00 น. นักศึกษาเสนอโครงร่างการวิจัย วิเคราะห์ ซักถาม และให้ข้อเสนอแนะโดย คณาจารย์ และนักศึกษา

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-16.00 น.
08.30 - 10.00 น. นักศึกษาเสนอโครงร่างการวิจัย วิเคราะห์ ซักถาม และให้ข้อเสนอแนะโดย คณาจารย์ และนักศึกษา
10.00 - 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 -12.00 น. นักศึกษาเสนอโครงร่างการวิจัย วิเคราะห์ ซักถาม และให้ข้อเสนอแนะโดย คณาจารย์ และนักศึกษา
12.00 - 13.00 น. พักกลางวัน
13.00 - 14.00 น. นักศึกษาเสนอโครงร่าง การวิจัย วิเคราะห์ ซักถาม และให้ข้อเสนอแนะโดย คณาจารย์ และนักศึกษา
14.00 – 14.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.15 – 16.00 น. สรุปโครงการและปิดการสัมมนา

 

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th