KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการเรียนอย่างรู้คิด พิชิตความสำเร็จ สำหรับนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
สถานที่จัด ณ FLORA CREEK RESORT อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาในระดับชาติ/นานาชาติ

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

โครงการอื่นๆ (โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล)

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1. ร้อยละ ๘๐ของผู้เข้าร่วมได้พัฒนาตนเองด้านทักษะที่จำเป็นในการเรียน การใช้ชีวิต และการประกอบอาชีพในอนาคตในระดับมากขึ้นไป

2. ร้อยละ ๘๐ของผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าใจบทบาท หน้าที่ และจรรยาบรรณวิชาชีพในระดับมากขึ้นไป

วัตถุประสงค์

1.ให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองด้านทักษะที่จำเป็นในการเรียน การใช้ชีวิต และการประกอบอาชีพในอนาคต

2.ให้นักศึกษาได้รู้ถึงบทบาท หน้าที่ และจรรยาบรรณวิชาชีพ

หลักการและเหตุผล

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีปรัชญาและวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง ในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยอย่างมีมาตรฐานและปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาตนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้  นอกจากจะมีการพัฒนาให้เกิดขึ้นได้จากกระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรแล้ว ยังสามารถเสริมสร้างได้จากกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เห็นความสำคัญดังกล่าว จึงจัดโครงการเรียนอย่างรู้คิด พิชิตความสำเร็จ สำหรับนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาลขึ้น

รายละเอียด

กำหนดการ

โครงการเรียนอย่างรู้คิด พิชิตความสำเร็จ สำหรับนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล    

วันจันทร์ ที่ 4  พฤศจิกายน  ๒๕62 เวลา  ๐๗.๔๕ -๑๖.๐๐ น.

FLORA CREEK RESORT อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

..................................

 

07.45 น.                           นักศึกษาและคณาจารย์ออกเดินทางจากคณะพยาบาลศาสตร์

08.45 - 09.15 น.                ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง                

09.15 - 09.30 น.                พิธีเปิด

                                        โดยศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา  คุณาวิกติกุล

                                        คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์        

09.30 - 12.30  น.               “ร่วมเรียนรู้ ร่วมฟันฝ่า เป้าหมายอยู่ข้างหน้า อีกไม่ช้าถึงเส้นชัย”

                                       โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิท  อินทอง

                                             อาจารย์ ดร.รุจาธร  อินทรตุล

                                             คุณสิรินาฎ  ดีชัยรัมย์        

                                             และ  คุณศรีสุดา  ชัยวรรณ์

12.30 - 13.30  น.               รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 - 15.30  น.               “เรียนอย่างมั่นจิต  เสริมความคิดก่อนขึ้นวอร์ด”

                                        โดย  คุณศรีทัย  สีทิพย์

15.30 - 16.00  น.               ประเมินผล  และเดินทางกลับ

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th