KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21: เพิ่มศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ Academic reading and writing for graduate students หลักสูตร พย.ม. (นานาชาติ)

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา6 ธันวาคม พ.ศ. 2562
สถานที่จัด ณ ห้อง 413 ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาในระดับชาติ/นานาชาติ

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

O2.2 : ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อทักษะด้านคุณธรรม คุณภาพ และทักษะการเป็นพลเมืองโลก

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจการอ่านภาษาอังกฤษด้านวิชาการในระดับมากขึ้นไป

2. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจมีแนวทางการเขียนรายงาน ในระดับมากขึ้นไป

3. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป

วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษด้านวิชาการ

หลักการและเหตุผล

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ ในแต่ละกระบวนวิชาทั้งกระบวนวิชาที่สาขาวิชาฯ รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนและกระบวนวิชากลางของคณะฯ นักศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้าเอกสารทางวิชาการภาษาอังกฤษ และการเขียนรายงาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ จึงเห็นสมควรจัดโครงการพัฒนานักศึกษาในเรื่องการอ่านและเขียนรายงานภาษาอังกฤษด้านวิชาการ เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจการอ่าน แนวทางการเขียนรายงาน  สามารถนำไปใช้ในการศึกษาในกระบวนวิชาต่าง ๆในหลักสูตรและในการทำวิทยานิพนธ์ต่อไป

รายละเอียด

โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21: เพิ่มศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ
Academic reading and writing for graduate students
From November 4, 2019 to December 7, 2019
Venue: Room 413 (4th floor), building 4
Faculty of Nursing, Chiang Mai University

**********************

 ทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์

เวลา 15.00 น.-17.00 น. การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษด้านวิชาการ
                                 วิทยากร: Mr. Curtis R. Pedigo
                                 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th