KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการ “ทักษะการอ่านบทความวิจัยภาษาอังกฤษ” สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา24 ตุลาคม พ.ศ. 2562
สถานที่จัด ห้องประชุมประณีต สวัสดิรักษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาในระดับชาติ/นานาชาติ

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

O 2.2 : ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อทักษะด้านคุณธรรม คุณภาพและทักษะ การเป็นพลเมืองโลก

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้เกี่ยวกับทักษะการอ่านบทความภาษาอังกฤษในระดับมากขึ้นไป

2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาทักษะในการอ่านบทความภาษาอังกฤษ ในระดับมากขึ้นไป

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับทักษะการอ่านบทความภาษาอังกฤษ

2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาทักษะในการอ่านบทความวิจัยภาษาอังกฤษ

หลักการและเหตุผล

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายด้านการศึกษาและการเรียนรู้ โดยจัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มศักยภาพ และมีนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ที่เป็นสากลและก้าวทันโลก เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ออกประกาศเรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559 โดยให้สถาบันอุดมศึกษากำหนดนโยบายและเป้าหมายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตรและทุกระดับการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิต มหาบัณฑิตที่มีความพร้อมทางวิชาการ วิชาชีพ และเพื่อให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตมีทักษะการสื่อสารและการอ่านภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้ โดยเฉพาะทักษะการอ่านบทความภาษาอังกฤษที่เป็นงานวิจัย เนื่องจากนักศึกษาต้องมีความสามารถในการอ่านงานวิจัยเพื่อนำมาใช้ในการเรียนการสอนวิชาทฤษฎีและวิชาปฏิบัติ และการทำวิทยานิพนธ์ ดังนั้นทางสาขาวิชา จึงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะในการอ่านบทความวิจัยภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการอ่านและเข้าใจบทความวิจัยภาษาอังกฤษและสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการทำวิทยานิพนธ์ต่อไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

รายละเอียด

กำหนดการ
โครงการ “ทักษะการอ่านบทความวิจัยภาษาอังกฤษ” สำหรับนักศึกษารหัส 62
วันที่ 24 ตุลาคม 2562
เวลา 12.00-16.00 น. ห้องประชุมประณีต สวัสดิรักษา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
******************************************


12.00-13.00 น. ลงทะเบียนและรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.15 น. กล่าวเปิดโครงการ โดย ผศ.ดร. จินดารัตน์ ชัยอาจ
13.15-14.15 น. บรรยาย เรื่อง “ทักษะการอ่านบทความวิจัยภาษาอังกฤษ”
                      โดย ผศ.ดร. โรจนี จินตนาวัฒน์
14.15-14.30 น. รับประทานอาหารว่าง
14.30-16.00 น. ฝึกทักษะการอ่านบทความวิจัยภาษาอังกฤษ และร่วมอภิปราย ซักถาม

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th