KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ธรรมปัญญา พัฒนาชีวิต : เรียนอย่างไร ทำให้มีความสุข สำหรับนักศึกษาสาขาการผดุงครรภ์

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา20 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2562
สถานที่จัด ณ สถานวิเวกวิวัฏธรรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาในระดับชาติ/นานาชาติ

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อทักษะด้านคุณธรรม คุณภาพ และทักษะการเป็นพลเมืองโลก

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีเจตคติที่ดีด้านคุณธรรมจริยธรรม

2.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมและจริยธรรม

3.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถเผชิญกับปัญหาในสถานะการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม

4.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีคุณภาพ

5.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถทำงานอย่างมีความสุข

6.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความเข้าใจในตัวเองมากขึ้น เป็นผลให้มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง

7.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างอาจารย์ และนักศึกษา

8.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีด้านคุณธรรมจริยธรรม

2.เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมและจริยธรรม

3.เพื่อให้นักศึกษาสามารถเผชิญกับปัญหาในสถานะการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม

4.เพื่อให้นักศึกษาสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีคุณภาพ

5.เพื่อให้นักศึกษาทำงานอย่างมีความสุข

6.เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในตัวเองมากขึ้น เป็นผลให้มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง

7.เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างอาจารย์ และนักศึกษา

หลักการและเหตุผล

สาขาวิชาการผดุงครรภ์เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาทั้งด้านความรู้ ทักษะ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากมุ่งเน้นทางด้านความรู้และประสบการณ์เฉพาะสาขาวิชาแล้ว  นักศึกษาควรได้รับการอบรมทางด้านธรรมะ เพื่อให้เกิดปัญญาส่งผลไปสู่การพัฒนาชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอบรมที่เน้นการฝึกคิด ฝึกใช้ปัญญาในการพิจารณาค้นหาความจริงตามสัจจธรรม เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถเผชิญกับปัญหาในสถานะการณ์ต่างๆ รวมทั้งสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ ถึงแม้จะมีความแตกต่างกันด้านความคิด รวมทั้งจะทำให้นักศึกษามีความสุขกับการเรียนและการทำงานในอนาคตอย่างแท้จริง ตลอดจนช่วยให้มีศักยภาพในการพัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งจะนำพาชีวิตให้มีความสุข  สามารถพึ่งตนเองและเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้  อีกทั้งยังแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และมีจิตใจที่พร้อมจะช่วยเหลือผู้รับบริการหรือผู้อื่นที่มีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือได้ต่อไป

รายละเอียด

กำหนดการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “ธรรมปัญญา พัฒนาชีวิต : เรียนอย่างไร ทำให้มีความสุข”
สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง
วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 และ วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562
ณ สถานวิเวกวิวัฏธรรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
*******************************************

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562
18.00 น. ออกเดินทางจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18.30 น. ถึง ณ สถานวิเวกวิวัฏธรรม
19.00 – 20.00 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562
08.00 – 08.45 น. ปลูกศรัทธา มาแล้วได้อะไร
08.45 – 11.30 น. กิจกรรมกลุ่ม:
                         - พลิกความคิดสักนิดชีวิตก็เป็นสุข: พลังปัญหาสู่พลังปัญญา
                         - กระจกเงาให้เรา & เขาอยู่เป็นสุข
11.30 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน และพักกาย & พักใจ
13.00 – 14.30 น. สัมผัส “ธรรม” จากการ “ทำหน้าที่”
14.30 – 15.30 น. ชม ชิม แชร์
15.30 – 16.00 น. ลมหายใจแห่งความกตัญญู รู้คุณสถานที่
16.00 น. เดินทางกลับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th