KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการนักศึกษาพบนักวิจัยอาวุโสหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต-ระยะที่ 1 (หลักสูตรปกติ)

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
สถานที่จัด ณ ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิจัยในระดับชาติ/นานาชาติ

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

ตัวชี้วัดที่ : จำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SCOPUS (Nursing)

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาได้แนวคิดและแนวทางในทิศทางการดำเนินการวิจัยด้านสุขภาพและการพยาบาลในระดับมากขึ้น

2.ร้อยละ 80 ของนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์กับวิทยากร และปรึกษาหารือด้านการทำวิจัยในระดับมากขึ้น

3.ร้อยละ 80 นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ในระดับมากขึ้นไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษาได้แนวคิดและแนวทางในทิศทางการดำเนินการวิจัยด้านสุขภาพและการพยาบาล
2. แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์กับวิทยากร และปรึกษาหารือด้านการทำวิจัย

หลักการและเหตุผล

จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทุกด้าน การวิจัยด้านสุขภาพและการพยาบาลมีความจำเป็นและสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะประสบการณ์ของนักวิจัยอาวุโสการวิจัยด้านนสุขภาพและการพยาบาลก็เป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำไปสู่การสร้างงานวิจัยที่มีคุณค่าและตอบสนองกับความต้องการนโยบายอีกทั้งยังเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป การได้ทราบแนวโน้มและทิศทางในการวิจัยในด้านสุขภาพและการพยาบาลจะช่วยให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกได้แนวคิดและแนวทางในการดำเนินการวิจัยในด้านนี้มากขึ้น

ดังนั้น หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เห็นสมควรที่จะเชิญวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการทำวิจัยมาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้ม ทิศทางและประการณ์การทำวิจัยซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ต้องมีแนวคิดดังกล่าวเพื่อนำไปสู่การทำวิจัยที่ดีและนำไปสู่ความสำเร็จในการศึกษา

รายละเอียด

กำหนดการ
โครงการเรื่อง “นักศึกษาพบนักวิจัยอาวุโส”
วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
**************************************

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562
08.30-08.50 น. ลงทะเบียน
08.50-09.00 น. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กล่าวเปิดโครงการฯ
09.00-10.30 น. แนวโน้มและทิศทางในการวิจัยในด้านสุขภาพและการพยาบาล
                      โดย ศ.ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ
10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 น. การสร้างเครือข่ายวิจัย
                      โดย รศ. วิลาวัณย์ เสนารัตน์
12.00–13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00–14.30 น. ประสบการณ์การทำวิจัย
                       โดย ศ.ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-16.00 น. ประสบการณ์การทำวิจัย
                       โดย รศ. วิลาวัณย์ เสนารัตน์
16.00-16.30 น. สรุปและประเมินผล

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th