KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการสร้างเสริมศักยภาพและการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา กิจกรรมการศึกษาดูงาน สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา17 - 18 มกราคม พ.ศ. 2563
สถานที่จัด ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์และโรงพยาบาลแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาในระดับชาติ/นานาชาติ

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

ตัวชี้วัดที่ : ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน (=การประเมินกระบวนวิชา)

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลในระดับมากขึ้นไป

2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านนี้โดยตรง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

2. เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านนี้โดยตรง

หลักการและเหตุผล

การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบไปด้วยการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  การฝึกภาคปฏิบัติเป็นการนำความรู้ภาคทฤษฎีไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงในหอผู้ป่วย เป็นแนวทางในการศึกษาวิทยานิพนธ์ และนำไปปฏิบัติจริงได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมหลังจากสำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ เป็นหลักสูตรหนึ่งในคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งการศึกษาดูงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากปัจจุบันงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จากการที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สมาคมเศรษฐกิจอาเซียน อีกทั้งมีการย้ายถิ่นของประชากรจากประเทศหนึ่งเข้าสู่ประเทศหนึ่ง อันจะนำมาซึ่งปัญหาการติดเชื้อหรือโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นได้

เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์มากยิ่งขึ้น มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์กับบุคคลที่ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศระดับประเทศ เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ตลอดจนนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพหลังจากสำเร็จการศึกษา ทางสาขาวิชาฯ จึงใคร่จัดให้นักศึกษาได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์และโรงพยาบาลแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ

รายละเอียด

กำหนดการ
โครงการสร้างเสริมศักยภาพและการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
กิจกรรมการศึกษาดูงาน
สำหรับนักศึกษาสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ
วันที่ 17 – 18 มกราคม 2563
ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์และโรงพยาบาลแม่สาย จังหวัดเชียงราย
--------------------------------------------

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563
05.00 – 09.00 น. เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ไปโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
09.00 – 09.30 น. พักรับประทานอาหารเช้า
09.30 – 12.00 น. ดูงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.30 น. ดูงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ (ต่อ)
16.30 - 17.00 น. เดินทางเข้าที่พัก
17.00 – 18.00 น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาดูงาน
18.00 – 19.00 น. พักรับประทานอาหารเย็น
19.00 – 22.00 น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาดูงาน
22.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563
07.00 – 08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
09.00 – 12.00 น. ดูงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแม่สาย
จังหวัดเชียงราย
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. ดูงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแม่สาย
จังหวัดเชียงราย (ต่อ)
16.00 – 18.00 น. เดินทางกลับเชียงใหม่
18.00 – 18.30 น. พักรับประทานอาหารเย็น
18.30 – 20.00 น. เดินทางกลับเชียงใหม่ (ต่อ)

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th