KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการสัมมนาวิชาการ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา5 มกราคม พ.ศ. 2563
สถานที่จัด ณ ห้อง 207 อาคาร NT คณะพยาบาลศาสตร์
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาในระดับชาติ/นานาชาติ

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

ร้อยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จตามระยะเวลา

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1.ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ในการนำสัมมนาทางวิชาการเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 80

2.ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสถานการณ์ประเด็นปัญหาการพยาบาลเวชปฏิบัติในชุมชนเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 80

3.ผู้เข้าร่วมโครงการได้แนวทางพัฒนาหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์เพิ่มมากขึ้นร้อยละ 80

4.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในจัดโครงการสัมมนามากกว่าร้อยละ 80

วัตถุประสงค์

1.นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ในการนำสัมมนาทางวิชาการ

2.นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสถานการณ์ประเด็นปัญหาการพยาบาลเวชปฏิบัติในชุมชน

3.นักศึกษาได้แนวทางในการพัฒนาหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์

หลักการและเหตุผล

สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ได้ได้จัดการเรียนการสอนตามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาที่กำหนดไว้  ในหลักสูตรดังกล่าวได้กำหนดแผนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้จัดกิจกรรมการสัมมนาวิชาการ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษารหัส 62 จำนวน 12 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอประเด็นปัญหาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนที่สนใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสถานการณ์ประเด็นปัญหาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนต่างๆ  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนานักศึกษาเพื่อให้การเรียนรู้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงได้พิจารณาเห็นควรจัดทำโครงการสัมมนาวิชาการสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้แนวทางในการนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อไป

รายละเอียด

กำหนดการ
โครงการสัมมนาวิชาการ
สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563
ณ ห้อง 207 อาคาร NT คณะพยาบาลศาสตร์
.....................
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
                      เปิดการสัมมนา โดย ผศ.ดร.รังสิยา นารินทร์
                      ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ
08.30-10.00 น. สัมมนา นักศึกษา จำนวน 3 คน
10.00-10.15 น. พัก
10.15-12.00 น. สัมมนา นักศึกษา จำนวน 3 คน
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. สัมมนา นักศึกษา จำนวน 3 คน
14.30-14.45 น. พัก
14.45-16.00 น. สัมมนา นักศึกษา จำนวน 3 คน
16.00-16.30 น. อภิปรายและให้ข้อเสนอแนะ และปิดการสัมมนา

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th