KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการสัมมนาเพื่อเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา21 ธันวาคม พ.ศ. 2562
สถานที่จัด ณ ห้อง N4-513 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาในระดับชาติ/นานาชาติ

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

ตัวชี้วัดที่ : ร้อยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลา

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80  มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการทำวิทยานิพนธ์เพิ่มขึ้น

2. ผู้เข้าร่วมโครงการ มากกว่าร้อยละ 80 ได้หัวข้อสำหรับการทำวิทยานิพนธ์

วัตถุประสงค์

1.นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการทำวิทยานิพนธ์

2.นักศึกษาได้หัวข้อสำหรับการทำวิทยานิพนธ์

หลักการและเหตุผล

ตามที่บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการปรับใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาต่าง ๆ โดยข้อบังคับดังกล่าวได้กำหนดให้นักศึกษาต้องได้รับการอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เมื่อศึกษาครบ 2 ปีการศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ดังนั้นเพื่อกำหนด   แนวทางการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ ให้สามารถดำเนินการเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าว รวมทั้งเป็นผลให้การทำวิทยานิพนธ์สิ้นสุดตามแผนการศึกษาที่กำหนดไว้ สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ จึงได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อเร่งรัดวิทยานิพนธ์ และวางการดำเนินกิจกรรมสัมมนาวิชาการที่สอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาขึ้น เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสนำเสนอหัวข้อโครงร่างและรับฟังข้อเสนอแนะจากอาจารย์ในสาขาวิชาฯ เพื่อประกอบการทำวิทยานิพนธ์อย่างมีคุณภาพต่อไป

รายละเอียด

โครงการสัมมนาเพื่อเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ ประจำปีการศึกษา 2562
วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562
ณ ห้อง N4-513 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


12.30 – 12.45 น. ลงทะเบียน
12.45 – 13.00 น. เปิดประชุม
                         โดย ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย
13.00 -14.30 น. นักศึกษานำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์และคณาจารย์ให้ข้อเสนอแนะ
                        1. นางซอมพอ อุปขาว
                        2. นายธีราเมษฐ์ จิราวุฒิพันธ์                                                                                    3. นางสาวนฤภัทร ดุเหว่า
                        4. นางสาวปรีชญา เวียงทอง
                        5. นางสาวพิมพ์พลอย มหานุภาพ
                        6. นายภัควัฒน์ บุญเจริญธนพงษ์
                        7. นายภาคิน บุญพิชาชาญ
                        8. นางสาวรัชดาวรรณ์ ไชยาโส
                        9. นางสาวรำไพพรรณ หน้อยบุญตัน
14.30 -14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 -16.15 น. นักศึกษานำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์และคณาจารย์ให้ข้อเสนอแนะ (ต่อ)
                       10. นางสายใจ จันแดง
                       11. นายสิทธิรัตน์ บุตรดี
                       12. นางสาวสุภาพร ป่อสิ่ว
                       13. นางสุภาวดี ธิติมูล
                       14. นางสาวกฤติยา ชาสุวรรณ
                       15. นางสาวกัญญารัตน์ กันยะกาญจน์
                       16. นางสาวทักษพร ฟูปิง
                       17. นางสาวเนตรนภา พันเล็ก
16.15 – 16.30 น. สรุปผลการเร่งรัดวิทยานิพนธ์
                       โดย ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย
16.30 น. ปิดการประชุม

(หมายเหตุ: นักศึกษาแต่ละคนนำเสนอหัวข้อด้วย power point 5 นาที
คณาจารย์ให้ข้อเสนอแนะ 5 นาที)

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th