KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการสัมมนาการเร่งรัดหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา3 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
สถานที่จัด ณ ห้องเรียน NT-504 ชั้น 5 อาคาร NT และห้องประชุมปราณีตฯ ชั้น 5 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาในระดับชาติ/นานาชาติ

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

ร้อยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลา

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสวิเคราะห์หัวข้อโครงร่างงานวิจัยทางการผดุงครรภ์

2.เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้องานวิจัยทางการผดุงครรภ์

3.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมในการทำวิจัย

หลักการและเหตุผล

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ได้กำหนดไว้ว่านักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปริญญาโทจะพ้นสภาพการศึกษา หากไม่ผ่านการอนุมัติหัวข้อและโครงร่างการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์เมื่อศึกษาครบตามกำหนดระยะเวลา 2 ปีการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ได้เล็งเห็นความสำคัญตามข้อบังคับดังกล่าว จึงกำหนดจัดโครงการสัมมนา การเร่งรัดหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อช่วยให้นักศึกษาได้หัวข้อโครงร่างงานวิจัยโดยเร็ว รวมทั้งนักศึกษามีโอกาสวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อโครงร่างงานวิจัย และจริยธรรมในการทำวิจัยร่วมกับคณาจารย์

สาขาวิชาฯคาดหวังว่าเมื่อนักศึกษาได้เข้าร่วมสัมมนานี้แล้ว นักศึกษาจะสามารถเสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ สาขาวิชาการผดุงครรภ์เพื่อให้การพิจารณาเห็นชอบได้โดยเร็ว หลังจากนั้นนักศึกษาจะสามารถดำเนินการพัฒนาเป็นโครงร่างวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามขั้นตอนต่อไป

รายละเอียด

กำหนดการโครงการสัมมนา
เรื่อง การเร่งรัดหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์
สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ และวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องเรียน NT-504 ชั้น 5 อาคาร NT และห้องประชุมปราณีตฯ ชั้น 5 อาคาร 1
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
*********************************

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
13.00 – 13.10 น. ลงทะเบียน
13.10 – 13.30 น. กล่าวเปิดโครงการ
                         โดย รองศาสตราจารย์ ดร. พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
                               ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
13.30 – 14.30 น. นักศึกษาเสนอหัวข้อโครงร่างการวิจัย วิเคราะห์ ซักถาม และให้ข้อเสนอแนะโดย คณาจารย์ และนักศึกษา
14.30 – 15.30 น. นักศึกษาเสนอหัวข้อโครงร่างการวิจัย วิเคราะห์ ซักถาม และให้ข้อเสนอแนะโดย คณาจารย์ และนักศึกษา
15.30 – 16.30 น. นักศึกษาเสนอหัวข้อโครงร่างการวิจัย วิเคราะห์ ซักถาม และให้ข้อเสนอแนะโดย คณาจารย์ และนักศึกษา
16.30 – 17.00 น. คณาจารย์ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อโครงร่างการวิจัยและจริยธรรมในการวิจัย

วันที่ 23 มีนาคม 2563
13.30 – 14.30 น. นักศึกษาเสนอหัวข้อโครงร่างการวิจัย วิเคราะห์ ซักถาม และให้ข้อเสนอแนะโดย คณาจารย์ และนักศึกษา
14.30 – 15.30 น. นักศึกษาเสนอหัวข้อโครงร่างการวิจัย วิเคราะห์ ซักถาม และให้ข้อเสนอแนะโดย คณาจารย์ และนักศึกษา
15.30 – 16.30 น. นักศึกษาเสนอหัวข้อโครงร่างการวิจัย วิเคราะห์ ซักถาม และให้ข้อเสนอแนะโดย คณาจารย์ และนักศึกษา
16.30 – 17.00 น. คณาจารย์ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อโครงร่างการวิจัยและจริยธรรมในการวิจัย

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th