KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการศึกษาดูงาน เรื่อง “การเพิ่มพูนประสบการณ์ในบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาเอก” (หลักสูตรปกติ)

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา30 มกราคม พ.ศ. 2563 - 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
สถานที่จัด ณ. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

ยุทธศาสตร์ 2 : มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาในระดับชาติ/นานาชาติ

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

จำนวนหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์การกำกับมาตรฐานหลักสูตร

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1. การมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะมากกว่าร้อยละ 80

2. ความพึงพอใจ มากกว่าร้อยละ 80

3. ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับแหล่งดูงาน มากกว่าร้อยละ 80

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิตการบริหารจัดการหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐาน ในประเด็นของ การวางแผนการจัดการเรียนการสอน  การดำเนินการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาเอก

2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  โดยเฉพาะแหล่งประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนด้ส่วนเสีย ในบริบทที่มีความต่างวัฒนธรรมท้องถิ่น และต่างภาษา

หลักการและเหตุผล

การจัดการศึกษาในหลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ของ          คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ดังนี้

(1) ประเมินและสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่จากงานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการดูแลในระบบสุขภาพ (2) พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาภาวะสุขภาพของประชาชนและระบบสุขภาพ (3) มีภาวะผู้นำทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ สามารถนำการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการพยาบาล (4) มีคุณธรรม  จริยธรรม และสามารถจัดการปัญหาทางจริยธรรมที่ซับซ้อนทางด้านวิชาการและวิชาชีพ  และ (5) อุทิศตนเพื่อพัฒนาวิชาชีพและสังคม  โดยหลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบันเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 โดยกำหนดรูปแบบภายในหลักสูตร ได้แก่ แบบ 1.1 และ 2.1 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 6 ปีการศึกษา และหลักสูตร แบบ 2.2 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 5 ปี และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 8 ปีการศึกษา โดยมีผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3 คน และกรรมการบริหารประจำหลักสูตร 13 คน ร่วมรับผิดชอบในการบริหารจัดการหลักสูตร  

เพื่อให้กรรมการบริหารประจำหลักสูตร มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาชั้นนำของประเทศ  อันจะนำไปสู่การปรับปรุงและวางแผนการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษาและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร กรรมการบริหารประจำหลักสูตรจึงควรมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาชั้นนำของประเทศ

นอกจากนั้นในปัจจุบันแนวโน้มการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะในปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ท่ามกลางบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางการศึกษา (education disruption)  และการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศ โดยมีปัจจัยทั้งในด้านกระแสการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (17 Sustainable Development Goals) ของสหประชาชาติ และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หรือสถานการณ์ในประเทศไทยที่มีการกำหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560– 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 -2579  และการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่โมเดล Thailand 4.0  อีกทั้งจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต  ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมใน 4 มิติ ได้แก่ (1) การเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมของการดำรงอยู่ (2) การเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมของการดำเนินธุรกิจ (3) การเปลี่ยนแปลง ในวัฒนธรรมของการทำงาน และ (4) การเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมของการเรียนรู้ ซึ่งต่างส่งผลต่อการบริหารจัดการหลักสูตรทั้งสิ้น กรรมการบริหารประจำหลักสูตรจึงจำเป็นต้องมีประสบการณ์ในบริบทที่สามารถศึกษาความต้องการของผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคมชุมชนของประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งมีโลกทัศน์กว้างขวางขึ้นในเรื่องดังกล่าว

ดังนั้นคณะกรรมการบริหารประจำหลักสูตรจึงเห็นสมควรจัดให้มีโครงการศึกษาดูงานเรื่อง “การเพิ่มพูนประสบการณ์ในบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาเอก” ขึ้น

รายละเอียด

โครงการศึกษาดูงาน
เรื่อง “การเพิ่มพูนประสบการณ์ในบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาเอก”
วันพฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และจันทร์ ที่ 30-31 มกราคม และ 1-3 กุมภาพันธ์ 2563
ณ. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
--------------------------
วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563
15.00-17.10 เดินทางจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สู่จังหวัดสงขลา
รับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย เข้าที่พัก

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563
08.00-12.00 น. ศึกษาดูงาน หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ในเรื่อง
                       1) การบริหารหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิตการบริหารจัดการหลักสูตร
                       2) การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐาน
                       3) การวางแผนการจัดการเรียนการสอน การดำเนินการจัดการเรียนการสอน และ
                       4) การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาเอก
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.30 น. อภิปราย: แนวทางในการบริหารหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประจำปี 2563
16.30 น. รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
9.00-12.00 น. ศึกษาดูงานแหล่งประโยชน์ด้านสังคม ณ. เกาะปีนัง
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.30 น. เยี่ยมชมสถาปัตยกรรมท้องถิ่นและวิถีชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรม และการพัฒนาทางเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้านเกาะปีนัง
16.30 น. รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563
07.00-10.30 น. เดินทางจากเกาะปีนังสู่จังหวัดสตูล
10.30- 12.00 น. เยี่ยมชมสถาปัตยกรรมท้องถิ่นสตูลและวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.30 น. เดินทางสู่เกาะลังกาวี และเยี่ยมชมวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรม และการพัฒนาทางเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้านเกาะลังกาวี
16.30 น. รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
8.00-15.00 น. เดินทางจากเกาะลังกาวี สู่จังหวัดสตูล และอ หาดใหญ่
17.00-19.30 น. เดินทางจากหาดใหญ่สู่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20.00 น. ถึงคณะพยาบาลศาสตร์ โดยสวัสดิภาพ

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th