KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กิจกรรมเปิดโลกทัศน์สถานการณ์สุขภาพโลกและงานวิจัย สำหรับ นศ. หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปกติ)

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
สถานที่จัด ณ ห้องประชุมประณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาในระดับชาติ/นานาชาติ

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

จำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SCOPUS (Nursing)

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1.ร้อยละ 80 ของนักศึกษาได้แนวคิดทำวิจัยที่สะท้อนปัญหา ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ และเกิดประโยชน์ต่อประเทศ

2.ร้อยละ 80 ของนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์กับวิทยากร และปรึกษาหารือด้านการทำวิจัย

3.ร้อยละ 80 นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ในระดับมากขึ้นไป

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักศึกษาได้แนวคิดทำวิจัยที่สะท้อนปัญหา ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ
และเกิดประโยชน์ต่อประเทศ

2.แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์กับวิทยากร และปรึกษาหารือด้านการทำวิจัย

หลักการและเหตุผล

จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทุกด้าน โดยเฉพาะในยุคสมัยที่การติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันสมัย ส่งผลให้ปัญหาสุขภาพระหว่างประเทศข้ามพรมแดนได้อย่างรวดเร็ว และทำให้การแก้ปัญหาสลับซับซ้อนมากขึ้น ปัญหาสุขภาพจึงมีมิติที่แตกต่างไปจากเดิมที่เคยจำกัดอยู่แต่ในประเทศนั้นๆ นอกจากนั้น การวิจัยด้านสุขภาพและการพยาบาลมีความจำเป็นและสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะประสบการณ์ของนักวิจัยอาวุโสการวิจัยด้านสุขภาพและการพยาบาลก็เป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำไปสู่การสร้างงานวิจัยที่มีคุณค่าและตอบสนองกับความต้องการนโยบายอีกทั้งยังเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป การได้ทราบแนวโน้มและทิศทางในการวิจัยในด้านสุขภาพและการพยาบาลจะช่วยให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกได้แนวคิดและแนวทางในการดำเนินการวิจัยในด้านนี้มากขึ้น

ดังนั้น หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เห็นสมควรที่จะเชิญวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านสุขภาพโลก และการทำวิจัยมาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มและทิศทางของสุขภาพโลก และประการณ์การทำวิจัยของเมธีวิจัยอาวุโส จาก สกว.ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ต้องมีแนวคิดดังกล่าวเพื่อนำไปสู่การทำวิจัยที่ดีและนำไปสู่ความสำเร็จในการศึกษา

รายละเอียด

กำหนดการ
โครงการเรื่อง “กิจกรรมเปิดโลกทัศน์สถานการณ์สุขภาพโลกและงานวิจัย”
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุมประณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
**************************************

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
08.30-08.50 น. ลงทะเบียน
08.50-09.00 น. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กล่าวเปิดโครงการฯ
09.00-10.30 น. แนวโน้มและทิศทางของสุขภาพโลก
                      โดย รศ.ดร ประคิณ สุจฉายา
                            Former Officer, WHO, South-east Asia regional office WHO-SEARO)
10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 น. แนวโน้มและทิศทางของสุขภาพโลก (ต่อ)
                      โดย รศ.ดร ประคิณ สุจฉายา
                            Former Officer, WHO, South-east Asia regional office WHO-SEARO)
12.00–13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00–14.30 น. ทิศทางและประสบการณ์การทำวิจัย
                       โดย ศ.ดร วัชระ กสิณฤกษ์
                             ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-16.00 น. ทิศทางและประสบการณ์การทำวิจัย (ต่อ)
                       โดย ศ. ดร วัชระ กสิณฤกษ์
                             ศาสตรารจารย์วิจัยดีเด่น เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
16.00-16.10 น. สรุปและประเมินผล

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th