KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการสัมมนาวิชาการของนักศึกษาปริญญาโท สาขาการผดุงครรภ์ ครั้งที่ 2

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา10 - 16 มีนาคม พ.ศ. 2563
สถานที่จัด ณ ห้องประชุมปราณีตฯ อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาในระดับชาติ/นานาชาติ

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

ตัวชี้วัดที่ : ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน (=การประเมินกระบวนวิชา)

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจการนำสัมมนาทางวิชาการในระดับมากขึ้นไป

2.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจระเบียบวิธีวิจัยทางการพยาบาลและงานวิจัยทางการผดุงครรภ์ในระดับมากขึ้นไป

3.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางการพยาบาล และงานวิจัยทางการผดุงครรภ์ในระดับมากขึ้นไป

4.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในระดับมากขึ้นไป

5.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดสัมมนาวิชาการในระดับมากขึ้นไป

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำการสัมมนาทางวิชาการ

2.เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางการพยาบาล และงานวิจัยทางการผดุงครรภ์

3.เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 1) ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (collaboration, teamwork and leadership) 2) ทักษะการเรียนรู้ (learning skills) 3) ทักษะด้านการสื่อสารและสารสนเทศ (communications and information) 4) ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา (critical thinking and problem solving) และ 5) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (computing and ICT literacy)

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วย การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดให้มีการส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิชาการแก่นักศึกษาตามที่กำหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  โดยในระดับปริญญาโทกำหนดให้นักศึกษาจัดกิจกรรมเป็นผู้นำสัมมนาทางวิชาการ 2 ครั้ง ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการของนักศึกษาระดบปริญญาโท

สาขาวิชาการผดุงครรภ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมประสบการณ์ดังกล่าว จึงได้กำหนดการจัดโครงการสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1 เรื่อง ระเบียบวิธีวิจัยทางการพยาบาล เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำการสัมมนาทางวิชาการ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ 1) ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ  2) ทักษะการเรียนรู้ 3) ทักษะด้านการสื่อสารและสารสนเทศ  4) ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา และ 5) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร สามารถนำความรู้ไปใช้ และเป็นประโยชน์ในการศึกษา การทำวิทยานิพนธ์ และการวิจัยทางการผดุงครรภ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียด

โครงการสัมมนาวิชาการของนักศึกษาปริญญาโท สาขาการผดุงครรภ์ ครั้งที่ 2
ระเบียบวิธีวิจัยทางการพยาบาลและงานวิจัยทางการผดุงครรภ์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันอังคารที่ 10 วันศุกร์ที่ 13 และวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องปราณีตฯ อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์

*************************
วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563
09.00–11.30 น. การสัมมนาหัวข้อ การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
                       อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา
                                           อ.ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี
                       วิทยากร ผศ.ดร.สุคนธ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี
                       นำสัมมนาโดย น.ส.ปริยชาติ วัฒนศิริ
                                        น.ส.นันทิดา นามราชา
13.30- 14.30 น. การสัมมนาหัวข้อ การจัดการข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
                        อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. ดร. ปิยะนุช ชูโต
                                            อ.ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี
                        นำสัมมนาโดย น.ส.อัจฉรา อาสน์ปาสา
                                         น.ส.ณัฎฐพัชร์ การัณยศิลป์
                                         Ms. Souphavalath Sikhotchounlamany


วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563
13.00-14.30 น. การสัมมนาหัวข้อ เครื่องมือการวิจัย และการตรวจสอบคุณภาพ
                       อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. ดร. ฉวี เบาทรวง
                                           รศ. ดร. นันทพร แสนศิริพันธ์
                       นำสัมมนาโดย น.ส.พัชชา สุวรรณรอด
                                        น.ส.ธณัชชกรณ์ ปะทะดวง
                                        Ms.Saisoda Fongphakdy


วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563
10.30-12.00 น. การสัมมนาหัวข้อ การวิจัยแบบทดลอง และกึ่งทดลอง
                       อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข
                                           ผศ.ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ
                       นำสัมมนาโดย น.ส.ไพลิน ถึงถิ่น
                                        น.ส.วราภรณ์ แก้วสุข

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th