KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการแนะนำการเรียนการสอนในสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา2 กรกฏาคม พ.ศ. 2563
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาในระดับชาติ/นานาชาติ

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

ระดับความผูกพันต่อองค์กร ความสุข และความพึงพอใจของนักศึกษา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

2. เพื่อให้นักศึกษาทราบแนวทางในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา

หลักการและเหตุผล

ตามที่สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปิดหลักสูตรสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนในปีการศึกษา 2563 โดยมีนักศึกษาที่รายงานตัวที่จะเข้าศึกษา แผน ก ภาคปกติ จำนวน 13 คน และแผน ข ภาคปกติ จำนวน 3 คน รวมทั้งหมด 16 คน

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน จึงเห็นสมควรให้มีการแนะนำการเรียนการสอนในสาขาฯ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์สำหรับการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาจากนักศึกษารุ่นพี่ให้แก่นักศึกษาใหม่ทุกท่าน รวมถึงการต้อนรับและเตรียมความพร้อมในการศึกษาในสาขาต่อไป

รายละเอียด

กำหนดการ
โครงการแนะนำการเรียนการสอนในสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 – 15.30 น.
ผ่านโปรแกรม zoom meeting
-------------------------

11.00-12.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น. กล่าวต้อนรับ และแนะนำหลักสูตรฯ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และอาจารย์ที่ปรึกษา
                      โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รังสิยา นารินทร์
                            ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
14.00-15.00 น. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์สำหรับการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา
                      โดย ตัวแทนนักศึกษาพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน รหัส 62 และ
                            ผศ.ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการบริหาร หลักสูตรสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ผู้ดำเนินรายการ
15.00-15.30 น. ซักถามข้อสงสัย

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th