KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวินิจฉัยแยกโรคเบื้องต้น สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 - 2 กรกฏาคม พ.ศ. 2563
สถานที่จัด ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และโรงพยาบาลชุมชน ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง และจังหวัดพะเยา
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาในระดับชาติ/นานาชาติ

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

ตัวชี้วัดที่ 2 : ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อทักษะด้านคุณธรรม คุณภาพ และทักษะการเป็นพลเมืองโลก

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1.ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการการวินิจฉัยแยกโรคในระดับมากขึ้นไป

2.ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการการวินิจฉัยแยกโรคในระดับมากขึ้นไป

3.ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการการวินิจฉัยแยกโรคในระดับมากขึ้นไป

4.ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดโครงการในระดับมากขึ้นไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวินิจฉัยแยกโรค

2. เพื่อให้นักศึกษามีการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการวินิจฉัยแยกโรค

3. เพื่อให้นักศึกษามีการพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการวินิจฉัยแยกโรค

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนแผน ก และแผน ข ปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษา จำนวน 12 คน และมีการจัดการเรียนการสอนตามที่กำหนดไว้ องค์ความรู้ด้านการวินิจฉัยแยกโรค ถือได้ว่าเป็นองค์ความรู้ที่จำเป็นและสำคัญของนักศึกษาในหลักสูตรที่จะต้องมีการส่งเสริมทั้งด้านความรู้ในด้านวิชาการและทักษะความชำนาญ นอกจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ และผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการรักษาโรคเบื้องต้น เพื่อวินิจฉัยแยกโรคตามอาการสำคัญที่พบบ่อยในชุมชน รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านคุณธรรม คุณภาพ และการเป็นพลเมืองโลก

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน จึงเห็นสมควรจัดโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ทั้งทางด้านวิชาการและทักษะความชำนาญในด้านการวินิจฉัยแยกโรค ตลอดจนการรักษาโรคเบื้องต้นตามอาการสำคัญที่พบบ่อยในชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทางวิชาการจากผู้มีประสบการณ์และผู้ทรงคุณวุฒิในครั้งนี้ขึ้น

รายละเอียด

กำหนดการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวินิจฉัยแยกโรคเบื้องต้น
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
วันที่ 29 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2563
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และโรงพยาบาลชุมชน ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง และจังหวัดพะเยา
----------------------------------------

วันที่ 29 มิถุนายน 2563
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน และกล่าวเปิดโครงการโดยประธานสาขาฯ
09.00-12.00 น. การบรรยายทางวิชาการในการวินิจฉัยแยกโรคเบื้องต้น
                       เรื่อง การประเมินและวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในโรงพยาบาลชุมชน:
ประเด็นปัญหาโรคเรื้อรัง
                       โดย นายแพทย์จรัส สิงห์แก้ว รพ.สารภี
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น. การบรรยายทางวิชาการในการวินิจฉัยแยกโรคเบื้องต้น
                       เรื่อง การประเมินและวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในโรงพยาบาลชุมชน:
ประเด็นปัญหาโรคในเด็ก
                      โดย คุณอารีย์ ใจคำปัน (พยาบาลวิชาชีพ) รพ. สันทราย
16.00-16.30 น. สรุปสาระการเรียนรู้วันที่ 1

วันที่ 30 มิถุนายน 2563
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-12.00 น. การบรรยายทางวิชาการในการวินิจฉัยแยกโรคเบื้องต้น
                       เรื่อง การประเมินและวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในโรงพยาบาลชุมชน:
ประเด็นปัญหาโรคในผู้สูงอายุ
                      โดย นายแพทย์สาธิต กิมศิริ รพ. ดอกคำใต้
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น. การบรรยายทางวิชาการในการวินิจฉัยแยกโรคเบื้องต้น
                       เรื่อง การประเมินและวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในโรงพยาบาลชุมชน:
ประเด็นอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
                      โดย แพทย์หญิงนฤทัย จะงาม รพ. เมืองปาน
16.00-16.30 น. สรุปสาระการเรียนรู้วันที่ 2

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-11.00 น. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาทักษะการวินิจฉัยแยกโรคเบื้องต้น
                       เรื่อง การประเมินและวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล: ประเด็นโรคเรื้อรัง
                       โดย คุณสายสมร อินต๊ะยศ (พยาบาลวิชาชีพ) รพ.สต.ยางเนิ้ง
11.00-12.00 น. นำเสนอการประเมินและวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในชุมชน กลุ่มที่ 1
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 น. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาทักษะการวินิจฉัยแยกโรคเบื้องต้น
                       เรื่อง การประเมินและวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล: ประเด็นปัญหาโรคในเด็กและอนามัยโรงเรียน
                       โดย คุณปนัดดา ใจมา (พยาบาลวิชาชีพ) รพ.สต.ขะจาว
15.00-16.00 น. นำเสนอการประเมินและวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในชุมชน กลุ่มที่ 2
16.00-16.30 น. สรุปสาระการเรียนรู้วันที่ 3

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563
08.30-09.00 น ลงทะเบียน
09.00-11.00 น. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาทักษะการวินิจฉัยแยกโรคเบื้องต้น
                       เรื่อง การประเมินและวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล: ประเด็นปัญหาผู้สูงอายุ
                       โดย คุณอัจฉรา พรหมเสน (พยาบาลวิชาชีพ) รพ.สต. ดอกคำใต้
11.00-12.00 น. นำเสนอการประเมินและวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในชุมชน กลุ่มที่ 3
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 น. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาทักษะการวินิจฉัยแยกโรคเบื้องต้น
                       เรื่อง การประเมินและวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล: ประเด็นปัญหาการจัดการรายกรณี
                      โดย คุณนัฎฐวดี กำลังกล้า (พยาบาลวิชาชีพ) รพ.สต.เมืองปาน
15.00-16.00 น. นำเสนอการประเมินและวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในชุมชน กลุ่มที่ 4
16.00-16.30 น. สรุปสาระการเรียนรู้วันที่ 4
                      กล่าวปิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th