KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการพัฒนาการค้นคว้า การอ่าน และการเขียนทางวิชาการ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา29 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563
สถานที่จัด โดยผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM และ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาในระดับชาติ/นานาชาติ

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

ร้อยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลา

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

เป้าหมายระยะสั้น

1. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการค้นคว้า การอ่าน และการเขียนทางวิชาการในระดับมากขึ้นไป

2. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจเรื่องจริยธรรมในการเขียนทางวิชาการในระดับมากขึ้นไป

เป้าหมายระยะยาว

3. ร้อยละ 100 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาและสอบโครงร่างวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ได้ภายในภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 2

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการค้นคว้า การอ่าน และการเขียนทางวิชาการ

2. เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจเรื่องจริยธรรมในการเขียนทางวิชาการ

หลักการและเหตุผล

ความรู้ทางวิชาการในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีการเผยแพร่ในหลายรูปแบบ ทั้งตำรา วารสาร เว็บไซต์ และสื่อสมัยใหม่ต่าง ๆ ดังนั้นหากนักศึกษาได้รับการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นให้สามารถค้นคว้าได้อย่างครอบคลุมและถูกต้อง รวมทั้งมีทักษะในการอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์และศิลป์ที่เกี่ยวข้อง เกิดความคิดพินิจพิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์ ในทางที่ถูกต้องและทันสมัย นอกจากนี้หากนักศึกษาสามารถนำความรู้ดังกล่าวมารวบรวม เรียบเรียง และเขียนทางวิชาการได้ด้วยตนเอง จะส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาตนเองในด้านการเขียน อันจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

การค้นคว้า การอ่าน และการเขียนที่ดีและถูกต้อง จะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ช่วยให้การทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเป็นไปได้รวดเร็วขึ้น ดังนั้นสาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ  จึงจัดทำโครงการเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ขึ้น

รายละเอียด

กำหนดการอบรม
โครงการสร้างเสริมศักยภาพและการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา
สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ
เรื่อง การพัฒนาการค้นคว้า การอ่าน และการเขียนทางวิชาการ
วันที่ 29, 30 กรกฎาคม และ 5 สิงหาคม 2563
โดยผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom

*********************

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563
เวลา 13.00 – 16.00 น. การค้นคว้าความรู้ทางวิชาการ
                               โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563
เวลา 13.00 – 16.00 น. การอ่านตำราภาษาอังกฤษและบทความทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
                                โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น

วันที่ 5 สิงหาคม 2563
เวลา 13.00 – 16.00 น. ฝึกการเขียนทางวิชาการ
                               โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นงค์คราญ วิเศษกุล
16.00 น. ประเมินผลโครงการ

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th