KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาปีที่ 1 (รหัส 63) สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา8 - 10 กรกฏาคม พ.ศ. 2563
สถานที่จัด ณ ห้องเรียน NT 407 อาคาร NT ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาในระดับชาติ/นานาชาติ

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

ระดับความผูกพันต่อองค์กร ความสุข และความพึงพอใจของนักศึกษา

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลเด็กในระดับมากและมากที่สุด

2. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมและแหล่งประโยชน์ในระดับมากและมากที่สุด

3. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเองในระดับมากและมากที่สุด

4. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ในระดับมากและมากที่สุด

5. ร้อยละ 80 ของนักศึกษามีความพร้อมในการเรียนสาขาวิชาการพยาบาลเด็กในระดับมากและมากที่สุด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก

2. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา

3. เพื่อให้นักศึกษาได้ข้อมูลด้านความเชี่ยวชาญแลด้านวิจัยของอาจารย์ในสาขาวิชา

4. เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างนักศึกษารุ่นน้อง รุ่นพี่ และคณาจารย์

หลักการและเหตุผล

สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ได้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก   เพื่อมุ่งผลิตนักศึกษาให้มีความรู้ที่ลึกซึ้งที่เกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพของเด็กป่วย การดูแลเด็กป่วย รวมทั้งสามารถประยุกต์แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการพยาบาล เช่น การใช้แนวคิดการยึดครอบครัวเป็นศูนย์กลาง การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ในการดูแลเด็กป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนของเด็กป่วยโดยใช้หลักการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  สามารถาทำวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลเด็กได้ และที่สำคัญคือนักศึกษาต้องมีความเป็นผู้นำและ มีคุณธรรม  จริยธรรมทั้งในกปฏิบัติงานพยาบาลและการทำวิจัย  ในปีการศึกษา  2563    มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 แผน ก  จำนวน  16  คน

       สาขาวิชาฯ พิจารณาเห็นว่า ควรเตรียมนักศึกษาใหม่กลุ่มนี้ให้มีความพร้อมในการเข้าเป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาฯ  และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักศึกษา รุ่นน้อง รุ่นพี่ และคณาจารย์    เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร จึงเห็นควรจัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลเด็กดังกล่าว 

รายละเอียด

กำหนดการ โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก ปีการศึกษา 2563
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 และวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563
ณ ห้องเรียน NT 407 และ วัดพระธาตุดอยคำ จังหวัดเชียงใหม่
*********************************

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563
08.00 – 08.30 น. – ลงทะเบียน
08.30 – 08.45 น. – กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการฯ
                            โดย ประธานสาขาวิชาฯ
08.45 – 09.30 น. – แนะนำคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ให้ข้อมูลด้านความเชี่ยวชาญและด้านวิจัยของตนเอง
                            ข้อแนะนำในการเรียนจากคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ
09.30 – 10.00 น. – การพัฒนาตนเองของมหาบัณฑิตในชีวิตวิถีใหม่ (New normal)
                            โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ
10.00 – 10.30 น. – การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
                            โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล
10.30 – 10.45 น. – รับประทานอาหารว่าง
10.45 – 11.15 น. – การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
                            โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีมนา นิยมค้า
11.15 – 12.00 น. – การเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต: ประสบการณ์การเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา
                            โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม
12.00 – 13.00 น. – รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
13.00 – 14.30 น. – ประสบการณ์การเป็นนักศึกษาปริญญาโทปีที่ 1 โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2
14.30 – 14.45 น. – รับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.30 น. – ประสบการณ์การเป็นนักศึกษาปริญญาโทปีที่ 1 โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (ต่อ)

 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2563
09.00 – 09.15 น. – พร้อมกันที่ลานกิจกรรมอาคารเรียน N2
09.15 – 10.30 น. – ไหว้พระขอพร ณ วัดพระธาตุดอยคำ จังหวัดเชียงใหม่
10.30 – 10.45 น. – พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. – การเตรียมความพร้อมในการเป็นพลเมืองโลก
                            โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง
12.00 – 13.00 น. – รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
13.00 – 14.45 น. – กิจกรรมแนะนำเรียนอย่างไรให้มีความสุข
14.45 – 15.00 น. – รับประทานอาหารว่าง
15.00 – 16.30 น. – กิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนและการทำงานร่วมกัน
16.30 น. – ประธานสาขากล่าวปิดโครงการ
16.30 น. – ประธานสาขา/ตัวแทนกล่าวปิดโครงการ

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th