KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา8 กรกฏาคม พ.ศ. 2563
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาในระดับชาติ/นานาชาติ

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

โครงการอื่นๆ

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในหลักสูตรฯ ในระดับมากขึ้นไป

2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจกรรมและแหล่งประโยชน์ของนักศึกษา ในระดับมากขึ้นไป

3. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนเองในการศึกษา ในระดับมากขึ้นไป

4. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ ในระดับมากขึ้นไป

5. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมสำหรับการเรียนในหลักสูตร ในระดับมากขึ้นไป

6. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและสถาบัน มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ และนักศึกษา ในระดับมากขึ้นไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

2. เพื่อให้นักศึกษาใหม่ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมและแหล่งประโยชน์

3. เพื่อให้นักศึกษาใหม่ มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนเองในการศึกษา

4. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใหม่ มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์

5. เพื่อให้นักศึกษาใหม่ มีความพร้อมในการเรียนในหลักสูตร

6. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใหม่ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและสถาบัน มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ และนักศึกษา

หลักการและเหตุผล

นักศึกษาใหม่ทุกคน จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมด้วยตนเอง และได้รับการเตรียมพร้อมจากสถาบัน การศึกษาด้วย ซึ่งในปัจจุบันเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ จากทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกันจากการใช้เครือข่ายเทคโนโลยีทันสมัย ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระแสทางสังคมที่ส่งผลต่อวิถีการดำรงชีพของผู้คนในสังคมโลกอย่างทั่วถึงและไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงเห็นสมควรให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น เพื่อให้ข้อมูลในด้านต่างๆ แก่นักศึกษา ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของคณะฯ หลักสูตรและการเรียนการสอน รวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาสำหรับนักศึกษา และช่วยให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานซึ่งจะนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและดำเนินชีวิตขณะศึกษา สามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและสถาบัน ก่อให้เกิดความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบัน

รายละเอียด

กำหนดการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2563
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00 – 20.30 น.
ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
****************************

16.00 - 16.30 น. ลงทะเบียน
16.30 - 17.00 น. พิธีเปิด และบรรยายเรื่อง “ภารกิจของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”                                                                                                                                  โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล
                              คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
17.00 - 17.30 น. พบอาจารย์ที่ปรึกษา
17.30 - 18.15 น. พัก - รับประทานอาหารเย็น
18.15 - 19.00 น. แนะนำหลักสูตร และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
                        โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์
                              ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
19.00 – 19.30 น. บรรยายเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา การบริการนักศึกษา และสวัสดิการต่าง ๆ”  “พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่พึงประสงค์”
                         โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่
                               ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
19.30 – 20.30 น. พบอาจารย์ประจำชั้น และกิจกรรมสัมพันธ์
                          โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาทิพย์ อุปลาบัติ
                                อาจารย์ประจำชั้น นายอภิชน สมมิตร หัวหน้าหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th