KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการสัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการเรียน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา11 - 19 กรกฏาคม พ.ศ. 2563
สถานที่จัด ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ และผ่านระบบ Online (KC Moodle/Zoom cloud meeting)
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาในระดับชาติ/นานาชาติ

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อทักษะด้านคุณธรรม คุณภาพ และทักษะการเป็นพลเมืองโลก

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1. ร้อยละ 80 ของนักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในระดับมากขึ้นไป

2. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาได้แนวทางในการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการในระดับมากขึ้นไป

3. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาได้แนวทางในการใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษาในระดับมากขึ้นไป

4. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาได้แนวทางในการเขียนรายงานทางวิชาการในระดับมากขึ้นไป

5. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาได้แนวทางในการเขียนเอกสารอ้างอิงในระดับมากขึ้นไป

6. ร้อยละ 80 ของนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมทางวิชาการในระดับมากขึ้นไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

2. เพื่อให้นักศึกษาได้แนวทางในการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ

3. เพื่อให้นักศึกษาได้แนวทางในการใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษา

4. เพื่อให้นักศึกษาได้แนวทางในการเขียนรายงานทางวิชาการ

5. เพื่อให้นักศึกษาได้แนวทางในการเขียนเอกสารอ้างอิง

6. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมทางวิชาการ

หลักการและเหตุผล

การเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้เรียนจะประสบกับประสบการณ์การเรียนการสอนที่ไม่คุ้นเคย เพราะต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในระยะเริ่มต้นของภาคการศึกษา การเตรียมความพร้อมในการเรียนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้นักศึกษาใหม่สามารถปรับตัวและเตรียมความพร้อมของตนเองทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม ได้แนวทางการเรียนรู้และพร้อมที่จะศึกษาได้อย่างมั่นใจ ด้วยความเข้าใจหลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ การใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษา วิธีการเขียนรายงานทางวิชาการ วิธีการเขียนเอกสารอ้างอิง และจริยธรรมทางวิชาการ ได้แนวทางในการใช้ชีวิต รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่รุ่นน้องและอาจารย์

รายละเอียด

โครงการสัมมนา
เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการเรียน
สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์
วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
ณ ห้องประชุมวิเชียรฯ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันเสาร์ที่ 18 และวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563
Online (KC Moodle/Zoom cloud meeting)

*********************
วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
ณ ห้องประชุมวิเชียรฯ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
13.30 – 14.00 น. กล่าวต้อนรับศิษย์ใหม่สู่สาขาวิชาการผดุงครรภ์
                         โดย ประธานสาขาฯและคณาจารย์
14.00 – 14.30 น. รับประทานอาหารว่าง
14.30 – 15.00 น. พิธีสู่ขัวญนักศึกษาใหม่สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง โดยคณาจารย์และพี่ๆ
15.00 - 16.30 น. ต้อนรับน้องสู่สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง
                         ประสบการณ์การเรียนในสาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง จากพี่สู่น้อง
                         กลุ่มสัมพันธ์ระหว่าง รุ่นพี่-รุ่นน้อง

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 (online)
09.00 – 09.30 น. วิถีชีวิตใหม่ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
                         โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
09.30 – 10.30 น. คุณธรรม จริยธรรมทางวิชาการในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
                         โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
09.00 – 10.30 น. การจัดทำรายงานทางวิชาการในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
                         โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
10.30 – 10.45 น. พัก
10.45 – 12.00 น. การสืบค้นเอกสารวิชาการในสาขาวิชาการผดุงครรภ์
                        โดย อาจารย์ ดร. นงลักษณ์ เฉลิมสุข

วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 (online)
09.00 – 10.30 น. หลักการเขียนเอกสารอ้างอิง
                         โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฉวี เบาทรวง
10.30 – 10.45 น. พัก
10.45 – 12.00 น. การใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
                         โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช ชูโต

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th