KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาดเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา2 กรกฏาคม พ.ศ. 2563
สถานที่จัด จัดแบบ Real Time Online ทาง Zoom meeting
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาในระดับชาติ/นานาชาติ

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

ระดับความผูกพันต่อองค์กร ความสุข และความพึงพอใจของนักศึกษา

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาใหม่มีความเข้าใจในหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตในระดับมากขึ้นไป

2. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาใหม่มีความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ในระดับมากขึ้นไป

3. ร้อยละ 100 ของนักศึกษาใหม่ได้รับการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาฯ ในระดับมากขึ้นไป

4. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาใหม่ได้รับคำปรึกษาทางวิชาการและได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์จากคณาจารย์ ในระดับมากขึ้นไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความเข้าใจในหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

2. เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความเข้าใจเรื่องผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์

3. เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่สำหรับการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาฯ

4. เพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างนักศึกษาใหม่  คณาจารย์และรุ่นพี่

หลักการและเหตุผล

สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต แผน กและ แผน ข ภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ได้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ในปีการศึกษา 2563 นี้  มีนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ จำนวน 18  คน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จึงเห็นความจำเป็นในการจัดโครงการปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาที่รับใหม่ทั้งหมด เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาในการเรียนการสอนในหลักสูตร และให้คณาจารย์และนักศึกษารุ่นพี่ได้มีโอกาสสร้างสัมพันธภาพที่ดีและเล่าถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาให้แก่นักศึกษารุ่นน้อง เพื่อให้เกิดความรักความผูกพันต่อองค์กร อีกทั้งยังให้นักศึกษาเกิดความสุข และเกิดความพึงพอใจ และมีความพร้อมในการเรียนต่อไป

รายละเอียด

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาดเรียน
ประจำปีการศึกษา 2563
สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช และสุขภาพจิต แผน ก และ ข (ภาคปกติ)
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.30-18.30 น.
จัดโครงการแบบ Real Time Online ทาง Zoom Meeting ที่ Zoom ID : 578-386-7178
................................................................
12.30 – 12.40 น. - ลงทะเบียนทาง G-Form และเริ่มเข้าห้อง Zoom Meeting
12.40 – 12.50 น. - กล่าวต้อนรับ แนะนำคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ อาจารย์ผู้สอนและการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรฯ
                           โดย อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา
                                 ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ (รักษาการ)
12.50 – 13.50 น. - รู้จัก ทักทาย
                           โดย ผศ.สุวิท อินทอง
                                 ผศ.ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย
13.50 – 14.50 น. - โครงสร้างหลักสูตรฯ แผนการศึกษาตลอดหลักสูตรฯ
                           โดย รศ.ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
14.50 – 15.20 น. - การทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
                           โดย อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา
15.20 – 16.20 น. - คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
                           โดย ศ.ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา
16.20 – 17.30 น. - เสวนา หัวข้อ “ เรียนอย่างไรให้จบภายใน 2 ปี ” ร่วมเสวนาและดำเนิน
รายการโดยศิษย์เก่าผู้สำเร็จการศึกษาได้ภายใน 2 ปี – 6 ภาคการศึกษา
                           1.คุณปริยากร รักธัญญะการ 2. คุณสุริยา ศิริสุข
                           3. คุณณัฏฐศรัณยุ์ กิติศรี 4. คุณทิพย์สุดา ชินนาค
                           5. คุณนวรัตน์ วงศ์ไชย
                           ดำเนินรายการโดย คุณจีรภา แก้วเขียว
17.30 – 18.30 น. อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำการวางแผนการเรียนรายบุคคล
                         1. อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา Zoom ID: 912-655-87103
                         2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์ Zoom ID: 881-884-1937
                         3. รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ Zoom ID: 339-538-7070
                         4. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.วรนุช กิตสัมบันท์ Zoom ID: 91265587103
                         5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล Zoom ID: 699-112-4691
                         6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาลินี สุวรรณยศ Zoom ID: 568-185-8697

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th