KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการสร้างเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหม่ รหัส 63… (หลักสูตรปกติ)

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา3 - 8 กรกฏาคม พ.ศ. 2563
สถานที่จัด ณ คณะพยาบาลศาสตร์ และ ทาง vido clip
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2: มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาในระดับชาติ/นานาชาติ

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

R2.1: ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามเวลาที่กำหนด

R2.5: จำนวนหลักสูตร/กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ online

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองต่อการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในระดับมากขึ้นไป

2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการรับรู้แนวทางในการเรียนรู้ในระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ การเรียนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิคการสืบค้นข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ การเริ่มต้นงานเขียนทางวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษาในระดับมากขึ้นไป

3. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการรับรู้แนวทางในการใช้ชีวิตในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาในระดับมากขึ้นไป

วัตถุประสงค์

1. ตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองต่อการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

2. รับรู้แนวทางในการเรียนรู้ในระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ การเรียนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิคการสืบค้นข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ การเริ่มต้นงานเขียนทางวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษา

3. รับรู้แนวทางในการใช้ชีวิตในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา

หลักการและเหตุผล

การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้น   มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาล เน้นนักศึกษาเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน  มีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาค้นคว้าพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ลึกซึ้งด้านวิชาการ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดให้มีโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาและสร้างเสริมศักยภาพในการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเป็นประจำทุกภาคการศึกษาที่ ๑ ของทุกปี โดยในปีการศึกษา 2563 คณะได้จัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาผ่านระบบออนไลน์ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษารหัส 63 ที่จะต้องได้รับการเตรียมความพร้อมในการเรียนผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย

ฝ่ายบัณฑิตศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่สัปดาห์แรกของการเรียนการสอน จึงเห็นสมควรให้จัดโครงการสร้างเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ ๑ เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถเรียนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิคการสืบค้นข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ การเริ่มต้นงานเขียนทางวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษา และการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสามารถปรับตัวให้พร้อมสำหรับการเรียนและพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จในระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป

รายละเอียด

โครงการสร้างเสริมศักยภาพในการเรียนรู้
สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหม่ รหัส 63… (หลักสูตรปกติ)
วันศุกร์ที่ 3 ถึงวันเสาร์ที่ 4 และวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563


วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม ๒๕63
(เช้า) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
08.30 – 12.00 น. ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 63 (Facebook live)

(บ่าย) คณะพยาบาลศาสตร์
13.30 – 14.30 น. พิธีเปิด กล่าวต้อนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 63 และแนะนำผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ / ประธานสาขาวิชา (Webinar)
                         โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล
                               คณบดี และประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะพยาบาลศาสตร์
                         พิธีกรผู้ดำเนินรายการ : คุณสุพจน์ เชี่ยวชาญ
14.30 – 15.30 น. การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ (Video Clip)
และข้อบังคับ กฎระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย และคณะพยาบาลศาสตร์
                         โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์
                               รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา
15.30 – 16.30 น. แรงจูงใจสู่การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Video Clip)
                         โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ
                              (ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม ๒๕63
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 09.00 น. แนะนำงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และบุคลากรหน่วยบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ (Video Clip)
09.00 – 09.30 น. การแนะนำการใช้งานเทคโนยีสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ (Video Clip)
                        โดย คุณกริช ศรีธีระจิตต์
09.30 – 10.00 น. เรียนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ (Video Clip)
                         โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์
                               รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา
10.00 – 12.00 น. การเข้าใช้งานห้องเรียนออนไลน์ KC-Moodle สำหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Video Clip)
                         โดย ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี
12.00 – 13.00 น. พัก
13.00 – 15.00 น. เทคนิคการสืบค้นข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ (Video Clip)
                         โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ
15.15 – 16.15 น. การเริ่มต้นงานเขียนทางวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษา (Video Clip)
                         โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช
16.15 – 17.15 น. เส้นทางชีวิต...พิชิตมหาบัณฑิต (Video Clip)
                         โดย ผู้แทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 2

หมายเหตุ : ลงทะเบียนกระบวนวิชาประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 แยกตามสาขาจะได้แจ้งกำหนดการของการลงทะเบียนแต่ละสาขาอีกครั้งหนึ่ง


วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563

16.15 – 16.30 น. - นักศึกษาใหม่ รหัส 63 ลงทะเบียน พร้อมรับคู่มือนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563
16.30 – 17.00 น. - เส้นทางการเป็นมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ
                           โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์
                                 รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th