KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการ “ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)”

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา13 กรกฏาคม พ.ศ. 2563
สถานที่จัด ผ่านระบบ Zoom meeting และ ณ คณะพยาบาลศาสตร์
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาในระดับชาติ/นานาชาติ

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

ระดับความผูกพันต่อองค์กร ความสุข และความพึงพอใจของนักศึกษา

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีความรู้เกี่ยวกับคณะพยาบาลศาสตร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระดับมากขึ้นไป

2. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต ในระดับมากขึ้นไป

3. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีความเข้าใจสาระสำคัญตลอดจนความต้องการของหลักสูตรฯแผนการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในระดับมากขึ้นไป

4. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1  ได้แนวทางการปรับตัว การเตรียมตัว และแนวทางการวางแผนการเรียนรู้ในหลักสูตรในระดับมากขึ้นไป

5. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1  รับทราบช่องทางในการติดต่อกับทีมอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อนร่วมชั้นเรียนหลักสูตร และคณะฯ ในระดับมากขึ้นไป

วัตถุประสงค์

1. มีความรู้เกี่ยวกับคณะพยาบาลศาสตร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต

3. มีความเข้าใจสาระสำคัญตลอดจนความต้องการของหลักสูตรฯ แผนการศึกษา และการจัดการเรียนการสอน

4. ได้แนวทางการปรับตัว การเตรียมตัว และแนวทางการวางแผนการเรียนรู้ในหลักสูตร

5. ได้ช่องทางในการติดต่อกับทีมอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อนร่วมชั้นเรียน หลักสูตร และคณะฯ

หลักการและเหตุผล

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ได้กำหนดเป้าหมายในการผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีความรอบรู้ลึกซึ้งในปรัชญา ศาสตร์การพยาบาลและศาสตร์และศาสตร์ต่างๆ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และบูรณาการในการสร้างองค์ความรู้ใหม่และรังสรรค์นวัตกรรม มีคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีภาวะผู้นำและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างทีม ประสานความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายทั้งในและนอกวิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติ ผู้เรียนจะสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม การเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ ผู้เรียนควรมีความเข้าใจในเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ของหลักสูตรอย่างชัดเจนตั้งแต่แรก นอกจากนั้นการสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับทราบรายละเอียดหลักสูตร แผนการศึกษา ลักษณะการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนกิจกรรมเสริมที่จะจัดให้แก่นักศึกษา รวมถึงการสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการนานาชาติเพื่อเสริมการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน และเป็นแนวทางในการเตรียมตัว (พัฒนาตนเองให้พร้อมต่อการเรียนรู้) วางแผนการเรียนรู้ และเป้าหมายการเรียนในหลักสูตรของตนเองให้มีความชัดเจนตั้งแต่ต้น นอกจากนี้การให้ข้อมูลการใช้ชีวิตการปรับตัวสู่การเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วัฒนธรรมของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พฤติกรรม คุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ของบัณฑิต จะช่วยสร้างความเข้าใจ เป็นก้าวแรกของการสร้างความสัมพันธ์ ที่จะนำไปสู่ความผูกพันกับสถาบันการศึกษาในลำดับต่อไป

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จึงได้จัดโครงการสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อเตรียมเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาใน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์ต่อไป

รายละเอียด

Schedule for Students’ Orientation and Preparation Project
Doctor of Philosophy in Nursing Science Program (International Program)
Faculty of Nursing, Chiang Mai University
July 13, 2020
Via Zoom Meeting
*********************************

08.15-08.30 am. Registration
08.30-09.30 am. Welcoming speech
                          Introduction about Faculty of Nursing, Chiang Mai University
                          By Prof. Dr. Wipada Kunaviktikul
                              Dean of the FON CMU
                              Chair of Graduate Studies Administrative Committee FON CMU
                              PhD. Administrative Committee
09.30-10.45 am. Effective online learning
                              By Assist. Prof. Dr. Thitinut Akkadechanunt
                                  Assoc. Dean for Graduate Studies and Educational Technology Development
10.45-11.30 am. Road map to the doctoral nursing program
                          By Assist. Prof. Dr. Achara Sukonthasarn
                              Chair of PhD. Administrative Committee
11.30-12.00 noon CMU’s Student life and Challenges PhD Journey
                           By Senior Student (Mrs. Jiamin Xu)

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th