KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการรักษ์คนดี

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา16 กันยายน พ.ศ. 2563
สถานที่จัด ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาในระดับชาติ/นานาชาติ

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

ตัวชี้วัดที่ O2.2 : พัฒนารูปแบบการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะที่จำเป็นสำหรับการประกอบวิชาชีพ

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงคุณค่าของการเป็นคนดี

2.ร้อยละ 80 ของนักศึกษาเกิดแรงจูงใจในการทำความดี

วัตถุประสงค์

1.นักศึกษาผู้กระทำความดีได้รับการเผยแพร่เกียรติคุณอย่างเป็นรูปธรรม

2.นักศึกษาเกิดจิตสำนึกของการเป็นคนดี และเกิดแรงจูงใจในการทำความดี

3.นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าของการเป็นคนดี

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันกระแสวัตถุนิยมมีอิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมของนักศึกษา  อาจทำให้นักศึกษามีการตระหนักถึงคุณค่าของการเป็นคนดี มีคุณธรรม และจริยธรรมลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นนักศึกษาพยาบาลซึ่งจะเป็นพยาบาลในอนาคต จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรม และจริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   นักศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นคนดีของสังคม จึงควรมีการยกย่อง

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมการเป็นคนดีของนักศึกษาพยาบาล จึงได้จัดให้มีโครงการรักษ์คนดีขึ้น เพื่อเป็นการให้กำลังใจและรักษาคนดีให้ทำความดีต่อไป  อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในวิชาชีพการพยาบาลมากขึ้น

รายละเอียด

กำหนดการโครงการรักษ์คนดี
วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 10.00-11.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
**************************

09.00-10.15 น. ลงทะเบียน
10.15-10.30 น. เริ่มพิธีไหว้ครู
                       ประธานโครงการกล่าวรายงาน
                       ตัวแทนนักศึกษากล่าวคำนำไหว้ครู และพานดอกไม้
10.15-11.00 น. มอบรางวัลรักษ์คนดี
11.00-11.30 น. ประเมินผลโครงการ

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th