KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องประชากร กลุ่มตัวอย่างและการวิจัยเชิงทดลอง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปกติ

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา9 กันยายน พ.ศ. 2563
สถานที่จัด ณ ห้อง N4-411 อาคาร 4 คณะพยาบาล
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาในระดับชาติ/ นานาขาติ

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการทำงานได้ในระดับสากล

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีคะแนนความพึงพอใจต่อโครงการนี้ไม่น้อยกว่า 3.51

2. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เห็นว่าการเข้าร่วมโครงการนี้ ได้แนวทางในการกำหนดประชากร กลุ่มตัวอย่างและการวิจัยเชิงทดลอง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของประชากร กลุ่มตัวอย่างและการวิจัยเชิงทดลอง

2. เพื่อให้นักศึกษาได้แนวทางในการกำหนดประชากร กลุ่มตัวอย่างและการวิจัยเชิงทดลอง

หลักการและเหตุผล

การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นขั้นตอนที่สำคัญของการศึกษาวิจัย การกำหนดกลุ่มตัวอย่างมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจากการเก็บข้อมูลกับประชากรทุกหน่วยอาจทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายที่สูงมากและบางครั้งเป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจภายในเวลาจำกัด ขนาดของกลุ่มตัวอย่างมีความสำคัญอย่างมากในการวิจัย ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมกับการวิจัยจะทำให้ผลการวิจัยไม่คลาดเคลื่อน นอกจากนั้นสิ่งสำคัญอีกประการคือการที่จะได้กลุ่มตัวอย่างที่สามารถอ้างอิงถึงหรือเป็นตัวแทนของประชากรได้  เมื่อกลุ่มตัวอย่างมีความเหมาะสมทั้งขนาดที่มากพอและสามารถอ้างอิงถึงประชากรได้ ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวก็จะทำให้ผลงานวิจัยนั้นน่าเชื่อถือ 

ส่วนการวิจัยเชิงทดลองเป็นรูปแบบวิจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในระดับปริญญาเอก เนื่องจากเป็นกระบวนการค้นหาความรู้ความจริงโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์แบบหนึ่ง ซึ่งศึกษาความเปลี่ยนแปลงของตัวแปรในการทดลองที่เกิดขึ้น ภายใต้เงื่อนไขหรือสถานการณ์ที่จัดกระทำและได้รับการควบคุมอย่างรัดกุม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตมีความเชื่อตามปรัชญาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ว่า นักวิจัยทางการพยาบาลเป็นผู้นำในระบบสุขภาพ มีการสร้างองค์ความรู้ด้านสุขภาพและการพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการตอบสนองต่อความต้องการที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่าง ๆ และเป็นผู้ที่เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ต้องมีความเข้าใจและสามารถพัฒนาศักยภาพโดยได้รับประสบการณ์ตรงในการการกำหนดประชากร กลุ่มตัวอย่างและการวิจัยเชิงทดลองดังกล่าวเพื่อนำไปสู่การวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ที่ตอบสนองต่อปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

รายละเอียด

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
วันพุธที่ 9 กันยายน 2563ณ ห้อง N4-411

08.30 – 09.00 น. • ลงทะเบียน
09.00 – 10.30น.  • ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปกติ) กล่าวเปิดโครงการ
                            รศ.ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล
                         • การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
                            ผศ ดร. สุคนธ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี
10.30 – 12.00น.  • นักศึกษานำเสนอประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
                            ผศ ดร. สุคนธ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี
12.05-13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น.   • การวิจัยเชิงทดลอง
                           ผศ ดร. สุคนธ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี
14.00-17.00 น.   • นักศึกษานำเสนอการวิจัยเชิงทดลอง
                           ผศ ดร. สุคนธ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th