KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและควบคุมการติดเชื้อ

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
สถานที่จัด ณ ห้อง NT 504 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ SO1 : Provide World Class Academic Values

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและได้แนวทางในการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ในระดับมากขึ้นไป

2. ร้อยละ 100 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้นำเสนอความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์

3. ร้อยละ 100 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมในการจัดทำวิทยานิพนธ์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและได้แนวทางในการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์

2. เพื่อเร่งรัดให้นักศึกษาจบการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด

3. เพื่อให้นักศึกษาได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมในการจัดทำวิทยานิพนธ์

หลักการและเหตุผล

สาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ หลักสูตรปรับปรุง พศ. 2560  ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) จำนวน 19 คน ที่กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาหัวข้อโครงร่างวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในเวลาตามแผนการศึกษา  มีความชัดเจนในการพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้นักศึกษาในการทำวิทยานิพนธ์ได้อย่างถูกต้อง  และมีแนวทางที่สามารถจะสำเร็จการศึกษาได้ตามแผนการศึกษา  หลักสูตรฯ จึงได้จัดให้มีการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาหัวข้อโครงร่างวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค  เพื่อที่คณะกรรมการบัณฑิตประจำสาขาฯ จะได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้นักศึกษาสามารถดำเนินการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามเวลาที่กำหนดไว้

รายละเอียด

โครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์ (นักศึกษาชั้นปีที่ 1)
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและควบคุมการติดเชื้อ
วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้อง NT 504 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
------------------------------------

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563
เวลา 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 09.00 น. กล่าวเปิดโครงการ และให้ความรู้ในเรื่องจริยธรรมในการจัดทำวิทยานิพนธ์
                         โดย รศ.ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น
                               ประธานสาขาฯ
09.00 – 10.30 น. การนำเสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 63)
                         โดย นักศึกษา คนที่ 1-5
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. การนำเสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 63)
                         โดย นักศึกษา คนที่ 6-10
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. การนำเสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 63)
                         โดย นักศึกษา คนที่ 11-15
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.30 น. การนำเสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 63)
                         โดย นักศึกษา คนที่ 16-19
16.30 – 16.45 น. ประเมินผล

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th