KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาทางวิชาการในด้านการรักษาโรคเบื้องต้น สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา12 - 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
สถานที่จัด ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ SO1 : Provide World Class Academic Values

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1. ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับการรักษาโรคเบื้องต้นในระดับมากขึ้นไป

2. ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดโครงการในระดับมากขึ้นไป

วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการรักษาโรคเบื้องต้น

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนแผน ก และแผน ข ปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษา จำนวน 15 คน และมีการจัดการเรียนการสอนตามที่กำหนดไว้ องค์ความรู้ด้านการรักษาโรคเบื้องต้น ถือได้ว่าเป็นองค์ความรู้หลักของนักศึกษาในหลักสูตรที่จะต้องมีการส่งเสริมศักยภาพและการส่งเสริมความรู้ในด้านวิชาการ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ และผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการรักษาโรคเบื้องต้นตามอาการสำคัญที่พบบ่อยในชุมชน  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน จึงเห็นสมควรจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาทางวิชาการในด้านการรักษาโรคเบื้องต้น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ทางวิชาการจากผู้มีประสบการณ์และผู้ทรงคุณวุฒิในครั้งนี้ขึ้น

รายละเอียด

โครงการสร้างเสริมศักยภาพนักศึกษาทางวิชาการในด้านการรักษาโรคเบื้องต้น
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
วันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2563
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-----------------------
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
08.30-09.00 น. กล่าวเปิดโครงการโดยประธานสาขาฯ
09.00-11.00 น. การบรรยายทางวิชาการในการรักษาโรคเบื้องต้น เรื่อง การวินิจฉัยแยกโรค รักษาและส่งต่อ อาการสำคัญที่พบบ่อยในระบบต่อมไร้ท่อ
                     โดย แพทย์หญิงตุลาพร อินทนิเวศน์
11.00-12.00 น. ซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน


วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
08.00-11.00 น. การบรรยายทางวิชาการในการรักษาโรคเบื้องต้น เรื่อง การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
                      โดย แพทย์หญิงอรพรรณ ศิริประกายศิลป์
11.00-12.00 น. ซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 น. การบรรยายทางวิชาการในการรักษาโรคเบื้องต้น เรื่อง การประเมินและวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพโดยการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษ
                      โดย นายแพทย์ปองปรีดา แสนจิตต์
15.00-16.00 น. ซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
16.00-16.30 น. สรุปสาระการบรรยายทางวิชาการในการรักษาโรคเบื้องต้น
                       ปิดประชุม

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th