KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการสัมมนา การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในงานวิจัย สาขาการผดุงครรภ์

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา8 - 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563
สถานที่จัด ณ ห้อง N1-312 ชั้น 3 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ SO1 : Provide World Class Academic Values

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจการนำสัมมนาทางวิชาการในระดับมากขึ้นไป

2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจการประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในงานวิจัยในระดับมากขึ้นไป

3. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในงานวิจัยในระดับมากขึ้นไป

4. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในระดับมากขึ้นไป

5. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดสัมมนาวิชาการในระดับมากขึ้นไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำการสัมมนาทางวิชาการ

2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจการประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในงานวิจัย

3. เพื่อเพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในงานวิจัย

4. เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย  1) ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ 2) ทักษะการเรียนรู้ 3) ทักษะด้านการสื่อสารและสารสนเทศ 4) ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา และ 5) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร

หลักการและเหตุผล

การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดให้มีการส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิชาการแก่นักศึกษาตามที่กำหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) โดยในระดับปริญญาโทกำหนดให้นักศึกษาจัดกิจกรรมเป็นผู้นำสัมมนาทางวิชาการ 2 ครั้ง ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการของนกศึกษาระดับปริญญาโท

สาขาวิชาการผดุงครรภ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมประสบการณ์ดังกล่าว จึงได้กำหนดการจัดโครงการสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1 เรื่อง การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในงานวิจัย เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำการสัมมนาทางวิชาการ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ 1) ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ 2) ทักษะการเรียนรู้ 3) ทักษะด้านการสื่อสารและสารสนเทศ 4) ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา และ 5) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในงานวิจัย สามารถนำความรู้ไปใช้ และเป็นประโยชน์ในการศึกษา การปฏิบัติการพยาบาล การทำวิทยานิพนธ์ และการวิจัยทางการผดุงครรภ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียด

โครงการสัมมนาวิชาการของนักศึกษาปริญญาโท สาขาการผดุงครรภ์ ครั้งที่ 1
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในงานวิจัย
วันที่ 8-9 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้อง N1-312 ชั้น 3 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
*************************
วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563
08.30 – 09.30 น. การสัมมนาหัวข้อ การส่งเสริมสมมรถนะแห่งตน
                         อาจารย์ที่ปรึกษา 1. รศ. ดร. พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
                         นำสัมมนาโดย 1. นางสาวธนพร ประเสริฐทรัพย์
09.45 – 12.00 น. การสัมมนาหัวข้อ ความรอบรู้ด้านสุขภาพและการจัดการตนเอง
                         อาจารย์ที่ปรึกษา 1. ผศ. ดร. บังอร ศุภวิทิตพัฒนา
                         นำสัมมนาโดย 1. นางสาวศิริรัตน์ สอนเทศ
                                          2. นางสาวชวาลา บัวหอม
13.00 – 14.30 น. การสัมมนาหัวข้อ ความกลัวการคลอด
                         อาจารย์ที่ปรึกษา 1. รศ. ดร. นันทพร แสนศิริพันธ์
                         นำสัมมนาโดย 1. นางสาวนงลักษณ์ ปิ่นใหญ่

วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563
08.30 – 09.30 น. การสัมมนาหัวข้อ การกำกับตนเอง
                         อาจารย์ที่ปรึกษา 1. รศ. ดร. ปิยะนุช ชูโต
                         นำสัมมนาโดย 1. นางสาวกัญญาณี หนูเอียด
09.45 – 12.00 น. การสัมมนาหัวข้อ การสร้างแรงจูงใจ
                         อาจารย์ที่ปรึกษา 1. อ. ดร. นงลักษณ์ เฉลิมสุข
                         นำสัมมนาโดย 1. นางสาวโยธกา ภาคี
13.00 – 14.30 น. การสัมมนาหัวข้อ การสนับสนุนทางสังคม
                         อาจารย์ที่ปรึกษา 1. ผศ. ดร. จิราวรรณ ดีเหลือ
                         นำสัมมนาโดย 1. นางสาวกาญจนา ไชยตีฆะ
                                          2. นายศิลปชัย ธะนะ

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th