KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีแก่นักศึกษาพยาบาลปีที่ 3

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา3 ตุลาคม พ.ศ. 2563
สถานที่จัด ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : Provide World Class Academic Values

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าและความหมายของหมวกพยาบาลและเข็มชั้นปีในระดับมากขึ้นไป

2. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาตระหนักถึงความรับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยในระดับมากขึ้นไป

3. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป

วัตถุประสงค์

1. นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าและความหมายของหมวกพยาบาลและเข็มชั้นปี

2. นักศึกษาตระหนักถึงความรับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วย

3. เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา  คณาจารย์  งานบริการพยาบาลและองค์กรวิชาชีพ

หลักการและเหตุผล

หมวกพยาบาลถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญและมีค่าอย่างหนึ่งของพยาบาลทุกคน ซึ่งสัญลักษณ์นี้มีความหมายคือ การอ่อนน้อม  การเชื่อฟังครูบาอาจารย์ ผู้อาวุโส และผู้บังคับบัญชา การรักษาระเบียบวินัยมีความเคารพในสิทธิของผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน รวมทั้งการมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบในวิชาชีพการพยาบาล พิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีให้แก่นักศึกษาพยาบาลปีที่ 3 ซึ่งได้ผ่านการเรียนรู้ในวิชาขั้นพื้นฐานและกำลังจะฝึกปฏิบัติการพยาบาลในบทบาทของพยาบาลวิชาชีพบนหอผู้ป่วย เพื่อเป็นสิ่งที่แสดงให้นักศึกษาทราบว่าตนเองมีคุณสมบัติขั้นต้นครบถ้วน พร้อมที่จะฝึกปฎิบัติการพยาบาลกับผู้ป่วยต่อไปได้ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ และสถาบัน

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีแก่นักศึกษาปีที่ 3 ขึ้น

รายละเอียด

กำหนดการ
พิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีแก่นักศึกษาพยาบาลปีที่ 3
วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-11.00 น.
ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
*************************


08.45 น. - มอบรางวัลรักษ์คนดี และรางวัลนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุด
09.00 น. - คณบดี รองผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล นายกสมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ และนักศึกษา พร้อมกัน ณ ห้องประชุม
09.15 น. - อาจารย์ เดินนำนักศึกษาพยาบาลปีที่ 3 เข้าสู่ห้องประชุม และ
นักศึกษาปีที่ 4 ร้องเพลงมาร์ชพยาบาล
             - คณบดีจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย
             - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวรายงาน
             - คณบดี มอบไฟจุดตะเกียงไนติงเกล แก่นักศึกษาพยาบาลปีที่ 4 ผู้มีผลการเรียนดีเด่น มีความเป็นผู้นำ และทำประโยชน์ต่อสังคม
             - นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเด่น มีความเป็นผู้นำ และทำประโยชน์ต่อสังคม จุดตะเกียงไนติงเกล และกล่าวแสดงความยินดี
             - คณบดี มอบหมวกและเข็ม
             - รองผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล คณาจารย์ สวมหมวกและติดเข็มชั้นปีแก่นักศึกษา
             - นักศึกษารับมอบตะเกียงจากอาจารย์ และจุดตะเกียง
10.30 น. - คณบดีให้โอวาท
               อาจารย์อาวุโส
               รองผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล
               นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ และ
               นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
               กล่าวแสดงความยินดี
             - ผู้แทนนักศึกษาพยาบาลปีที่ 3 กล่าวขอบคุณและนำกล่าวคำปฏิญาณ
11.00 น. - เสร็จพิธี นักศึกษาพยาบาลปีที่ 3 เดินออกจากห้องประชุม และนักศึกษาพยาบาลปีที่ 4 ร้องเพลงเทียน
             - ถ่ายรูปหมู่

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th