KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช และสุขภาพจิต ประจำปีการศึกษา 2564

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา10 - 11 มกราคม พ.ศ. 2564
สถานที่จัด ณ วัดท่าตอน พระอารามหลวง ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ SO1 : Provide World Class Academic Values

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะการตระหนักรู้ในตนเองและการเข้าใจตนเองมากขึ้น

2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะการมีสติคือการรู้เนื้อรู้ตัว รู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง

3. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกทักษะเกี่ยวกับการสร้างสติ กับวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการ

4. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการประเมินว่าสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของตนเองและนำไปบูรณาการและประยุกต์ใช้สำหรับการเรียนรู้ และการทำงานด้านการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตได้

วัตถุประสงค์

1. ได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะการตระหนักรู้ในตนเองและการเข้าใจตนเอง

2. ได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะการมีสติคือการรู้เนื้อรู้ตัว รู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง

3. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกทักษะเกี่ยวกับการสร้างสติ กับวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการ

4. สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ ไปพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของตนเอง รวมทั้งนำไปบูรณาการและประยุกต์ใช้สำหรับการเรียนรู้ และการทำงานด้านการปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตได้

หลักการและเหตุผล

การมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งของวิชาชีพพยาบาล โดยเฉพาะพยาบาลจิตเวชนั้น ต้องให้การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชและผู้มีปัญหาทางสุขภาพจิตด้วยความเข้าใจ เห็นใจ มีความเมตตากรุณาและเอื้ออาทรในการให้การดูแลผู้ป่วยทั้งทางด้านร่างกายและด้านจิตใจ ซึ่งพื้นฐานด้านจิตใจสำคัญที่จะช่วยให้พยาบาลจิตเวชมีคุณลักษณะดังกล่าวได้ดีคือต้องมีการตระหนักรู้ในตนเอง มีความเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่น รวมทั้งการมีสติคือการรู้เนื้อรู้ตัว รู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง  หลักสูตรพยาบาลศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เขียนปรัชญาไว้อย่างชัดเจนว่าให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาเป็นผู้สอนและทำวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตเพื่อดำเนินการและสนับสนุนงานด้านจิตเวชและสุขภาพจิตได้อย่างเหมาะสมตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมบนพื้นฐานของการมีคุณธรรม จริยธรรม  รวมทั้งยังได้กำหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรไว้ว่าเพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม  เป็นตัวอย่างของผู้ที่มีความคิดและการปฏิบัติติที่ถูกต้องให้กับสังคมและมีทักษะการตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าวข้างต้น   จึงได้กำหนดให้มีการจัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาในสาขาวิชาฯ และคณาจารย์ประจำสาขาวิชาตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ต่อไป

รายละเอียด

กำหนดการ
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 10 – 11 มกราคม 2564 ณ วัดท่าตอน พระอารามหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564
07.00 - 12.00 น. - ลงทะเบียน แล้วออกเดินทางจากคณะพยาบาลศาสตร์ ไปวัดท่าตอน โดยรถรับจ้าง (รถบัสปรับอากาศขนาด 40 ที่นั่ง) ระยะทางประมาณ 180 กม. แวะพักระหว่างทาง 2 ที่ คือที่เขตอำเภอเชียงดาว และ เขตอำเภอฝาง
12.00 - 13.30 น. - เข้าที่พัก ณ อาคารรุ่งนิรันดร์ ( ชั้น 6)
                        - รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 17.30 น. - เปิดโครงการ แล้วปฐมนิเทศ
                        - ฝึกปฏิบัติในห้องประชุม (ไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ ฝึกสติ)
                        - เดินสมาธิ จากอาคารรุ่งนิรันดร์ ชั้น 6 ไปชั้น 9 (ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร) ไหว้พระ อยู่กับธรรมชาติ แล้วเดินทางกลับที่พัก
17.30 - 19.00 น. - ทำกิจวัตรส่วนตัว แล้วรับประทานอาหารเย็น
19.00 - 21.30 น. - ทำวัตร สวดมนต์ นั่งสมาธิ
                        - สนทนาธรรม ตอบปัญหาธรรมะ
                        - สรุปบทเรียนประจำวัน
21.30 – 04.30 น.(ของวันใหม่) พักผ่อน


วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564
04.30 – 05.30 น. - ตื่นนอน ทำกิจวัตรส่วนตัว
05.30 – 07.00 น. - เดินสมาธิจากที่พักไปพระเจดีย์แก้ว ชั้น 8 แล้วทำวัตร สวดมนต์ นั่งสมาธิ
07.00 – 08.30 น. - ตักบาตร์ ทำบุญ แล้วรับประทานอาหารเช้า
08.30 – 12.00 น. - ฝึกอยู่กับธรรมชาติ (ภูเขา ป่าไม้ และแม่น้ำกก)
                         - สรุปบทเรียนประจำวัน และบทเรียนจากโครงการทั้งหมด
12.00 – 13.30 น. - รับประทานอาหารกลางวัน แล้วเก็บสัมภาระ
                         - กราบลาพระอาจารย์ แล้วเตรียมตัวเดินทางกลับ
13.30 – 17.00 น. - เดินทางกลับคณะพยาบาลศาสตร์

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th