KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการทำคลอดตามสมรรถนะของผดุงครรภ์โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ สำหรับนักศึกษา สาขาวิชาการผดุงครรภ์

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา18 - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
สถานที่จัด ณ ห้อง N2-309 ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รายละเอียด   ผู้เข้าร่วม(กลุ่มอาจารย์) | ผู้เข้าร่วม(กลุ่มบุคลากร)

กลยุทธ์ของแผนฯ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ SO1 : Provide World Class Academic Values

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

ประเภท : งานประจำ ภายใต้โครงการ : โครงการสร้างเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ฯ (ปกติ)

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการประเมินสภาวะ และการดูแล ผู้คลอด ทารกในครรภ์ ทารกแรกเกิด และมารดาหลังคลอดโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในระดับมากขึ้นไป

2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการได้แนวทางในการทำคลอดปกติ การปกป้องการฉีกขาดของ
ฝีเย็บ การซ่อมแซมฝีเย็บ และการดูแลทารกแรกเกิดโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในระดับมากขึ้นไป

3. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้ในระดับมากขึ้นไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการประเมินสภาวะ และการดูแลผู้คลอด ทารกในครรภ์ ทารกแรกเกิด และมารดาหลังคลอด โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

2. เพื่อให้นักศึกษาได้แนวทางในการทำคลอดปกติ การปกป้องการฉีกขาดของฝีเย็บ การซ่อมแซม ฝีเย็บ และการดูแลทารกแรกเกิด โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้

หลักการและเหตุผล

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ มุ่งผลิตพยาบาลผดุงครรภ์ให้มีความรู้ความสามารถ และมีสมรรถนะด้านการผดุงครรภ์ที่เป็นเลิศ บทบาทที่สำคัญอีกประการหนึ่งของพยาบาลผดุงครรภ์คือการทำคลอดปกติ ซึ่งผู้ทำคลอดต้องมีความรู้ และมีทักษะในการประเมินสภาวะของผู้คลอด ทารกในครรภ์ ทารกแรกเกิด และมารดาหลังคลอด รวมทั้งสามารถดูแลผู้คลอดแบบองค์รวมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม สามารถปฏิบัติการทำคลอดที่มุ่งเน้นความปลอดภัยของมารดาและทารก การช่วยการหายใจทารกแรกเกิด รวมทั้งการดูแลมารดาและทารกภายหลังคลอด สาขาวิชาการผดุงครรภ์ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้สามารถทำคลอด ดูแลผู้คลอด ทารกในครรภ์ มารดาหลังคลอด และทารกแรกเกิด ได้อย่างมีคุณภาพโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ที่เป็นปัจจุบัน

รายละเอียด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการทำคลอดตามสมรรถนะของผดุงครรภ์
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
วันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ณ ห้อง N2-309 ชั้น 3 อาคาร 2
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
**********************************

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
08.00 – 08.15 น. กล่าวเปิดโครงการ
                        โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
                              ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
08.15 – 08.30 น. แนวทางการพัฒนาศักยภาพการทำคลอดตามสมรรถนะของผดุงครรภ์การสะท้อนคิดและการบันทึกรายงานประสบการณ์การทำคลอด
                        โดย อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข
08.30 – 10.00 น. การปฏิบัติที่เป็นเลิศการดูแลในระยะคลอด(Best practice in intrapartum care)
                        โดย อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข
10.00 - 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น. การทำคลอดปกติและการซ่อมแซมฝีเย็บโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
                        โดย อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข
                              อาจารย์ ดร.สมพิศ อำไพ
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.45 น. การปกป้องการฉีกขาดของฝีเย็บ (save perineum)
                         โดย อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข
                               อาจารย์ ดร.สมพิศ อำไพ
14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 – 16.30 น. ฝึกปฏิบัติการการปกป้องการฉีกขาดของฝีเย็บ
                        โดย อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข

 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
09.00 – 10.30 น. การช่วยทารกแรกเกิดหายใจใน 1 นาทีทอง (Helping Babies Breathe in the Golden Minute)
                        โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. ฝึกปฏิบัติการช่วยทารกแรกเกิดหายใจใน 1 นาทีทอง
                        โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.45 น. การดูแลมารดาหลังคลอดและการส่งเสริมการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
                        โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี
14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 – 16.30 น. การดูแลมารดาหลังคลอดและการส่งเสริมการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (ต่อ)
                        โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th