KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการพัฒนานักศึกษาบูรณาการงานชุมชน สู่วิทยานิพนธ์และงานประจำ สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา4 - 5 มีนาคม พ.ศ. 2564
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ SO1 : Provide World Class Academic Values

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

ประเภท : งานประจำ ภายใต้โครงการ : โครงการสร้างเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ฯ (ปกติ)

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการได้เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่การพัฒนาวิทยานิพนธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนในปีการศึกษา 2563 ในระดับมากขึ้น

2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอน และการทำงานในพื้นที่ของชุมชน ในระดับมากขึ้น

3.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการได้แนวทางในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนแต่ละกระบวนวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ในระดับมากขึ้น

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่การพัฒนาวิทยานิพนธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนในปีการศึกษา 2563

2. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอน และการทำงานในพื้นที่ของชุมชน

3. ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนแต่ละกระบวนวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

หลักการและเหตุผล

ตามที่สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการเรียนการสอนในช่วงระยะที่มีการสอนแบบออนไลน์ที่ผ่านมา ซึ่งในปีการศึกษา 2563 ทางสาขาฯ ได้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทุกกระบวนวิชาตลอดทุกภาคการศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นเตรียมนักศึกษาสู่การทำวิทยานิพนธ์ และเรียนรู้จากงานชุมชนในพื้นที่  ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นปัญหาการจัดการเรียนการสอน ร่วมกันวิเคราะห์หาจุดอ่อน จุดแข็งในการจัดการเรียนการสอนทุกกระบวนวิชา เพื่อให้เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอน และการทำวิทยานิพนธ์เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่ผู้เรียนในปีต่อไป

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน จึงเห็นสมควรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการบูรณาการงานชุมชน สู่วิทยานิพนธ์และงานประจำ เพื่อ เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในแต่ละกระบวนวิชาให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนเตรียมพร้อมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการเรียนการสอนต่อไป

รายละเอียด

กำหนดการสัมมนาวิชาการ
โครงการพัฒนานักศึกษาบูรณาการงานชุมชน สู่วิทยานิพนธ์และงานประจำ
ระหว่างวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2564
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
และห้องประชุมกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
******************************

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง
08.30–09.00 น. ลงทะเบียน และพร้อมกันที่อาคาร 1
09.00–09.45 น. เดินทางไป รพ.สต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
10.00 - 12.00 น. รับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากร ประเด็นปัญหาชุมชน บริบท การทำงานในชุมชน โดย
                        คุณชฎารัตน์ เกื้อสุข ผู้อำนวยการ รพ.สต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00–14.00 น. รับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากร ประเด็นการพัฒนางานสู่การทำงานวิจัย โดย
                       คุณชฎารัตน์ เกื้อสุข ผู้อำนวยการ รพ.สต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
14.00-15.00 น. สรุปการบูรณาการงานชุมชน โดย ประธานสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
15.00- 15.45 น. เดินทางกลับคณะพยาบาลศาสตร์
15.45–17.00 น. สรุปการศึกษาดูงาน

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์
08.30–09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-12.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประเด็นการศึกษาดูงาน สู่การทำวิทยานิพนธ์
                       นำการอภิปราย โดย รศ.ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา
                                               ประธานสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00–15.00 น. แลกเปลี่ยนประเด็น ปัญหา อุปสรรค การเรียนการสอนออนไลน์
                       นำการอภิปราย โดย รศ.ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา
                                         ประธานสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
15.00–15.30 น. สรุปการสัมมนา /ปิดการประชุม

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th