KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการเร่งรัดการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปกติ)

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
สถานที่จัด ผ่าน Zoom Meeting
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ SO1 : Provide World Class Academic Values

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการในระดับมาก

2. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการได้นำเสนอความก้าวหน้าในการเตรียมการสอบวัดคุณสมบัติ

3. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการได้แนวทางในการเตรียมการสอบวัดคุณสมบัติที่ชัดเจนขึ้นจากเดิม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษานำเสนอความก้าวหน้าในการเตรียมการสอบวัดคุณสมบัติ

2. เพื่อให้คณาจารย์ให้ข้อเสนอแนะในการเตรียมการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษา

3. เพื่อให้นักศึกษาได้แนวทางในการเตรียมการสอบวัดคุณสมบัติที่ชัดเจนขึ้น

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปกติ) มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63 จำนวน 10 คน กำลังอยู่ในระหว่างการเตรียมการสอบวัดคุณสมบัติ ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง phenomena of interest ให้กับนักศึกษากลุ่มดังกล่าว เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาปรากฏการณ์ที่สนใจ และได้แนวทางในการพัฒนาปรากฏการณ์ที่สนใจ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จึงเห็นควรให้จัดโครงการเร่งรัดการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาดังกล่าวขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอความก้าวหน้าในการเตรียมการสอบวัดคุณสมบัติ และคณาจารย์ให้ข้อเสนอแนะในการเตรียมการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษา ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้แนวทางในการเตรียมการสอบวัดคุณสมบัติที่ชัดเจนขึ้น ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้นักศึกษาในการทำวิทยานิพนธ์ รวมทั้งจะช่วยให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาได้ตามเวลาที่กำหนดต่อไป

รายละเอียด

กำหนดการ
โครงการเร่งรัดการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปกติ)
วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564
ผ่าน Zoom Meeting ID: 912 3249 1607

*****************************************

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564
08.30–08.50 น. ลงทะเบียน
08.50–09.00 น. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กล่าวเปิดโครงการฯ
                       โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล
09.00–12.00 น. นักศึกษานำเสนอความก้าวหน้าในการเตรียมการสอบวัดคุณสมบัติ และวิทยากรให้ข้อเสนอแนะ
                       โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ลินจง โปธิบาล
12.00–13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00–16.00 น. นักศึกษานำเสนอความก้าวหน้าในการเตรียมการสอบวัดคุณสมบัติ และวิทยากรให้ข้อเสนอแนะ (ต่อ)
                      โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ลินจง โปธิบาล
16.00–16.30 น. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ สรุปแนวทางการเตรียมสอบวัดคุณสมบัติ และกล่าวปิดโครงการฯ
                      โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th