KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการแนะนำการเรียนการสอนในสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา21 มิถุนายน พ.ศ. 2564
สถานที่จัด ณ ห้อง NT 207 คณะพยาบาลศาสตร์ และ zoom meeting
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ SO1 : Provide World Class Academic Values

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1. นักศึกษาใหม่ได้ทราบถึงการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนมากกว่าร้อยละ 80

2. นักศึกษาใหม่ได้ทราบแนวทางในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา มากกว่าร้อยละ 80

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

2. เพื่อให้นักศึกษาทราบแนวทางในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา

หลักการและเหตุผล

ตามที่สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปิดหลักสูตรสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนในปีการศึกษา 2564 โดยมีนักศึกษาที่รายงานตัวที่จะเข้าศึกษา แผน ก ภาคปกติ จำนวน 13 คน และแผน ข ภาคปกติ จำนวน 5. คน รวมทั้งหมด 18  คน

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน      จึงเห็นสมควรให้มีการแนะนำการเรียนการสอนในสาขาฯ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์สำหรับการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาจากนักศึกษารุ่นพี่ให้แก่นักศึกษาใหม่ทุกท่าน รวมถึงการต้อนรับและเตรียมความพร้อมในการศึกษาในสาขาต่อไป

รายละเอียด

กำหนดการ
โครงการแนะนำการเรียนการสอนในสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 – 16.30 น.
ณ ห้อง NT 207 คณะพยาบาลศาสตร์ และ zoom meeting
-------------------------

11.00-12.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น.ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการเรียนการสอนร่วมกับตัวแทนนักศึกษาพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน รหัส 63

15.00 – 15.30น.กล่าวต้อนรับ และแนะนำหลักสูตรฯ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

                       โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
15.00-16.00 น. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์สำหรับการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา
                      โดย ตัวแทนนักศึกษาพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน รหัส 63 และ
                            ผศ.ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี เลขานุการกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ผู้ดำเนินรายการ
16.00-16.30 น. ซักถามข้อสงสัย

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th