KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา21 มิถุนายน พ.ศ. 2564
สถานที่จัด จัดโครงการแบบ Real Time Online ทาง Zoom
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ SO1 : Provide World Class Academic Values

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาใหม่มีความเข้าใจในหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตในระดับมากขึ้นไป

2. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาใหม่มีความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ในระดับมากขึ้นไป

3. ร้อยละ 100 ของนักศึกษาใหม่ได้รับการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาฯ ในระดับมากขึ้นไป

4. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาใหม่ได้รับคำปรึกษาทางวิชาการและได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์จากคณาจารย์ ในระดับมากขึ้นไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความเข้าใจในหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

2. เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความเข้าใจเรื่องผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์

3. เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่สำหรับการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาฯ

4. เพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างนักศึกษาใหม่กับนักศึกษารุ่นพี่และคณาจารย์

หลักการและเหตุผล

สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต แผน ก และ แผน ข ภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ได้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ในปีการศึกษา 2564 นี้  มีนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกและรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรฯจำนวน  20 คน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จึงเห็นความจำเป็นในการจัดโครงการปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาที่รับใหม่ทั้งหมด เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาในการเรียนการสอนในหลักสูตร และให้คณาจารย์และนักศึกษารุ่นพี่ได้มีโอกาสสร้างสัมพันธภาพที่ดีและเล่าถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาให้แก่นักศึกษารุ่นน้อง เพื่อให้เกิดความรักความผูกพันต่อองค์กร อีกทั้งยังให้นักศึกษาเกิดความสุข และเกิดความพึงพอใจ และมีความพร้อมในการเรียนต่อไป

รายละเอียด

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาดเรียน
ประจำปีการศึกษา 2564
สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช และสุขภาพจิต แผน ก และ ข (ภาคปกติ)
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 15.30-19.00 น.
จัดโครงการแบบ Real Time Online ทาง Zoom Meeting ที่ Zoom ID : 699 112 4691
................................................................
15.30 – 15.40 น. - ลงทะเบียนทาง G-Form และเริ่มเข้าห้อง Zoom Meeting
                         - พิธีกรแจ้งกำหนดการโครงการ (อ.ศิริรัตน์ นิตยวรรณ)
15.40 – 15.50 น. - กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ
                         - แนะนำคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ อาจารย์ผู้สอนและการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรฯ
                           โดย รศ.ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
                                 ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
15.40 – 16.30 น. - กิจกรรมรู้จักรู้ใจ 30 นาที
                           โดย ผศ. สุวิท อินทอง และผศ.ดร. ขวัญพนมพร ธรรมไทย
16.30 – 17.00 น. - โครงสร้างหลักสูตรฯ แผนการศึกษาตลอดหลักสูตรฯ
                           โดย รศ.ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
17.00 – 17.20 น. - การทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
                           โดย อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา
17.20 – 17.40 น. - คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
                           โดย ผศ.ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์
17.40 – 18.30 น. - เสวนา หัวข้อ “แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากพี่สู่น้อง ”
                           วิทยากรโดย
                              1. นายธนวิทย์ วิชิตสกุลชัย (รหัส 61)
                              2. นางสาวเบญจมาภรณ์ ทศสูงเนิน (รหัส 62)
                              3. นายวุฒิชัย ชวนชนก (รหัส 63)
                              4. นายอนุกูล หุ่นงาม (ผู้ดำเนินรายการ)

18.30-19.00 น. พบอาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำการวางแผนการเรียนรายบุคคล

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th