KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา24 มิถุนายน พ.ศ. 2564
สถานที่จัด ผ่านโปรแกรม zoom meeting และห้องเรียน NT 201 คณะพยาบาลศาสตร์
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ SO1 : Provide World Class Academic Values

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1. นักศึกษาใหม่ได้ทราบถึงการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัยมากกว่าร้อยละ 80

2. นักศึกษาใหม่ได้ทราบแนวทางในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา มากกว่าร้อยละ 80

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย

2. เพื่อให้นักศึกษาทราบแนวทางในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา

หลักการและเหตุผล

ตามที่สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปิดหลักสูตรสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัยในปีการศึกษา 2564 โดยมีนักศึกษาที่รายงานตัวที่จะเข้าศึกษา แผน ก ภาคปกติ จำนวน 6 คน

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีว-อนามัย  เห็นสมควรให้มีการเตรียมความพร้อมด้านการเรียนของนักศึกษาที่จะเข้ามาเรียนในสาขาฯ โดยเน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์สำหรับการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาจากนักศึกษารุ่นพี่และศิษย์เก่าให้แก่นักศึกษาใหม่ทุกท่าน รวมถึงการต้อนรับและแนะนำการเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆ ที่จำเป็นต่อในการศึกษาในสาขาฯต่อไป

รายละเอียด

กำหนดการ
โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย
วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 – 16.30 น.
ผ่านโปรแกรม zoom meeting ID: 999 387 1166
และห้องเรียน NT 201 คณะพยาบาลศาสตร์
-------------------------

11.00-12.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น. กล่าวต้อนรับและแนะนำหลักสูตรฯ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และอาจารย์ที่ปรึกษา
                      โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระพร ศุทธากรณ์
                            ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย
14.00-15.00 น.


15.00-16.00 น. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนและการทำงานด้านการพยาบาลอาชีวอนามัย
                      โดย คุณณัฐศิณี บุญมาก บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดชลบุรี
                            ศิษย์เก่าหลักสูตร พยม. สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย
                      การแลกเปลี่ยนประสบการณ์สำหรับการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา
                      โดย ตัวแทนนักศึกษาพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย รหัส 63 และ
                            ผศ.ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล ผู้ดำเนินรายการ
16.00-16.30 น. ซักถามข้อสงสัย

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th