KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการ สำหรับนักศึกษารหัส 61 และ 62 สาขาอาชีวอนามัย

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา17 มิถุนายน พ.ศ. 2564
สถานที่จัด ณ ห้องเรียน NT-201 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทาง Zoom meeting
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ SO1 : Provide World Class Academic Values

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1. ร้อยละ 100 ของนักศึกษารหัส 61 และ 62 เข้าร่วมในโครงการ

2. ร้อยละ 100 ของนักศึกษารหัส 61 และ 62 สามารถเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะการเขียนบทความวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการ

2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด

หลักการและเหตุผล

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย ได้มีแผนให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการบริหารหลักสูตรในสาขาวิชาฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงกำหนดจัดโครงการพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการสำหรับนักศึกษารหัส 61 และ 62 ขึ้น เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือสามารถนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบต่าง ๆได้ตามข้อกำหนดของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดได้

รายละเอียด

กำหนดการ
โครงการพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการ
สำหรับนักศึกษารหัส 61 และ 62
วันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564
ณ ห้องเรียน NT-201 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทาง Zoom meeting


08.45 – 09.00 น. - กล่าวเปิดโครงการ โดย ผศ. ดร. วีระพร ศุทธากรณ์
                           ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
09.00 – 10.45 น. - การเขียนบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์วารสารในประเทศ
                           วิทยากร
10.45 – 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 – 12.00 น. - การพิจารณาเลือกวารสารวิชาการเพื่อการตีพิมพ์
                           วิทยากร
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. - นำเสนอผลงานวิชาการ
                            วิทยากร ผศ. ดร. พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 16.00 น. - สนทนาแลกเปลี่ยน ตอบข้อซักถามการทำหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์และสรุปปิดโครงการ

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th