KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษารหัส 63 สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2564
สถานที่จัด ณ ห้อง NT201 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทางซูมออนไลน์
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ SO1 : Provide World Class Academic Values

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1. ร้อยละ 80 ของนักศึกษารหัส 63 มีโอกาสวิเคราะห์หัวข้อโครงร่างงานวิจัย

2. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัยทางการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัยในระดับมากขึ้นไป

3. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหัวข้อโครงร่างในระดับมากขึ้นไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสวิเคราะห์หัวข้อโครงร่างงานวิจัย

2. เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัยทางการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย

3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด

หลักการและเหตุผล

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย ได้มีแนวทางในการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์ เพื่อให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร 2 ปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรในสาขาวิชาฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงกำหนดจัดสัมมนาเพื่อเร่งรัดหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ และ เร่งรัดการทำโครงร่างวิทยานิพนธ์ขึ้น เพื่อช่วยให้นักศึกษาได้โครงร่างงานวิจัยโดยเร็ว อีกทั้งมีโอกาสวิเคราะห์หัวข้อโครงร่างงานวิจัย ทั้งนี้สาขาวิชาฯ คาดหวังว่าเมื่อนักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการนี้แล้ว นักศึกษาจะได้เสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ สาขาวิชาการพยาบาลเด็กเพื่อให้การพิจารณาเห็นชอบ หลังจากนั้นนักศึกษาจะสามารถดำเนินการพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามขั้นตอนต่อไป โครงการเร่งรัดทั้งสองครั้งนี้จะมีผลให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้

รายละเอียด

กำหนดการโครงการพัฒนานักศึกษา
เรื่อง โครงการเร่งรัดหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษารหัส 63
ครั้งที่ 1 ระหว่างเดือน มิถุนายน 2564
ณ ห้อง NT201 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และทางซูมออนไลน์

08.30 – 08.45 น. - กล่าวเปิดโครงการ โดย ผศ. ดร. วีระพร ศุทธากรณ์
                           ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
08.45 – 10.15 น. - การพัฒนาหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์
                           วิทยากร ผศ. ดร. วีระพร ศุทธากรณ์
10.15 – 10.30 น. พัก
10.30 – 12.00 น. - การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยในสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย
                           วิทยากร ผศ. ดร. อนนท์ วิสุทธิ์นานนท์
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.45 น. - การเขียนงานวิชาการอย่างเป็นระบบ
                           วิทยากร ผศ. ดร. วันเพ็ญ ทรงคำ
14.45 – 15.00 น - พัก
15.00 – 16.00 น. - หลักการอ่านบทความวิชาการภาษาอังกฤษ
                           วิทยากร ผศ. ดร. กัลยาณี ตันตรานนท์ และ ผศ. ดร. วันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล
16.00 – 16.30 - สนทนาแลกเปลี่ยน ตอบข้อซักถามการทำหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ และสรุปปิดโครงการ

 

กำหนดการโครงการพัฒนานักศึกษา
เรื่อง โครงการเร่งรัดโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษารหัส 63
ครั้งที่ 2 ระหว่างเดือนกันยายน 2564
ณ ห้อง NT201 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และทางซูมออนไลน์

08.30 - 08.40 น. กล่าวเปิดโครงการ โดย ผศ. ดร. วีระพร ศุทธากรณ์
                         ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
08.40 – 09.30 น. นักศึกษาเสนอโครงร่างการวิจัย (คนที่ 1)
                         วิเคราะห์ ซักถาม และให้ข้อเสนอแนะโดย คณาจารย์ และนักศึกษา
09.30 – 10.20 น. นักศึกษาเสนอโครงร่างการวิจัย (คนที่ 2)
                         วิเคราะห์ ซักถาม และให้ข้อเสนอแนะโดย คณาจารย์ และนักศึกษา
10.20 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 - 11.20 น. นักศึกษาเสนอโครงร่างการวิจัย (คนที่ 3)
                         วิเคราะห์ ซักถาม และให้ข้อเสนอแนะโดย คณาจารย์ และนักศึกษา
11.20 - 12.30 น. นักศึกษาเสนอโครงร่างการวิจัย (คนที่ 4)
                         วิเคราะห์ ซักถาม และให้ข้อเสนอแนะโดย คณาจารย์ และนักศึกษา
12.30 - 13.30 น. พักกลางวัน
13.30 - 14.20 น. นักศึกษาเสนอโครงร่าง การวิจัย (คนที่ 5)
                         วิเคราะห์ ซักถาม และให้ข้อเสนอแนะโดย คณาจารย์ และนักศึกษา
14.20 - 15.30 น. นักศึกษาเสนอโครงร่าง การวิจัย (คนที่ 5)
                         วิเคราะห์ ซักถาม และให้ข้อเสนอแนะโดย คณาจารย์ และนักศึกษา
15.30 – 15.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.40 – 16.30 น. แลกเปลี่ยนอภิปราย ตอบข้อซักถาม และสรุปปิดโครงการ

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th