KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและภาวะสุขภาพโลก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปกติ)

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา7 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 - 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564
สถานที่จัด ณ ห้องเรียน N4-411 ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผ่าน Zoom Meeting
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ SO1 : Provide World Class Academic Values

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและภาวะสุขภาพโลกในระดับมากขึ้นไป

2. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาได้แนวทางในการนำแนวคิดเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและภาวะสุขภาพโลกไปใช้ในการพัฒนาระบบสุขภาพในระดับมากขึ้นไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและภาวะสุขภาพโลก

2. เพื่อให้นักศึกษาได้วิเคราะห์แนวทางในการนำแนวคิดเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและภาวะสุขภาพโลก ไปใช้ในการพัฒนาระบบสุขภาพ

หลักการและเหตุผล

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการประเมินและสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่จากงานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการดูแลในระบบสุขภาพ สามารถพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาภาวะสุขภาพของประชาชนและระบบสุขภาพ มีภาวะผู้นำทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ สามารถนำการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการพยาบาล มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถจัดการปัญหาทางจริยธรรมที่ซับซ้อนทางด้านวิชาการและวิชาชีพ และอุทิศตนเพื่อพัฒนาวิชาชีพและสังคม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงเห็นควรให้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาในด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและภาวะสุขภาพโลก (health economics and global health) เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้มีโอกาสได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์ และบูรณาการความรู้เชิงลึกของเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและภาวะสุขภาพโลก เพื่อออกแบบงานวิจัย และ/หรือ พัฒนาคุณภาพการพยาบาลที่ตอบสนองปัญหาและความต้องการทางด้านสุขภาพของประชาชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

รายละเอียด

กำหนดการโครงการเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและภาวะสุขภาพโลก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปกติ
วันพุธที่ 7 กรกฎาคม และวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564
ณ ห้องเรียน N4-411 ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และผ่าน Zoom Meeting
****************************

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564
09.00 – 11.00 น   Global Health
                          โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล


วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564
09.00 – 11.00 น  Health Economics
                         โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th