KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 49 ปี (61 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) ประจำปี 2564

กิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา15 สิงหาคม พ.ศ. 2564
สถานที่จัด วันอาทิตย์ที่ ๑๕ สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. โดยจัดพิธีตามปกติ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน NURSE CMU –YouTube channel
 รายละเอียด   ผู้เข้าร่วม(กลุ่มอาจารย์) | ผู้เข้าร่วม(กลุ่มบุคลากร)

กลยุทธ์ของแผนฯ

SO5 Enhance Organizational Excellence

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1. ความพึงพอใจของการเข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 4

2. ความผูกพันของอาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการที่มีต่อคณะฯ อยู่ในระดับมากขึ้นไป

อย่างน้อยร้อยละ 80

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นสิริมงคลแก่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า ตลอดจนผู้มาร่วมงาน ได้มีโอกาสร่วมทำบุญ

หลักการและเหตุผล

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีจุดเริ่มต้นใน พ.ศ. 2500 จากเจตนารมณ์ของรัฐบาลไทยที่ให้จัดตั้งโรงเรียนแพทย์ที่จังหวัดเชียงใหม่ และจัดตั้งโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยไปพร้อมด้วย โดยมีสถานภาพเป็นแผนกพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยของคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ ในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ต่อมาเมื่อเดือนธันวาคม 2512 ได้ขอปรับเปลี่ยนชื่อจากแผนกวิชาเป็นภาควิชาการพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย และได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2515 นับเป็นคณะที่ 11 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ แห่งที่ 3 ของประเทศไทย         

ดังนั้นเนื่องในวาระการครบรอบวันสถาปนาของคณะฯ  ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 คณะฯ ได้กำหนดจัดให้มีพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 49 ปี นับเป็นปีที่ 61 ของการศึกษาพยาบาล มช. ประจำปี  2564   ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ สิงหาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ตลอดจนผู้มาร่วมงานได้มีโอกาสร่วมทำบุญ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะฯ จึงได้จัดงานในครั้งนี้เป็นการภายใน  โดยจัดพิธีตามปกติ ณ  ห้องประชุม   ชั้น 5  อาคาร  4  คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน NURSE CMU –YouTube channel   เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  นอกจากนี้คณะฯ จะได้มอบหน้ากากผ้า แอลกอฮอล์เจล และถุงผ้าของคณะฯ เพื่อมอบเป็นของที่ระลึกให้กับคณาจารย์ บุคลากร และหน่วยงานหรือผู้ที่ร่วมทำบุญกับคณะฯ ด้วย

รายละเอียด

กำหนดการ
โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 49 ปี
(61 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) ประจำปี 2564
วันอาทิตย์ที่ 1๕ สิงหาคม 2564
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และการถ่ายทอดสดผ่าน NURSE CMU –YouTube channel

 

เวลา 07.30 น. - คณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ พร้อมกัน หน้าอาคาร 1 พิธีไหว้ศาลพระภูมิ อาคาร 1 และศาลพระภูมิ หอพักนักศึกษาพยาบาล 1

เวลา 09.00 น. - คณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ พร้อมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 เนื่องจากเป็นการถ่ายทอดสดขอให้ทุกท่านได้ประจำที่นั่งที่ได้จัดเตรียมไว้ ตามเวลาที่กำหนด

เวลา 09.29 น. - คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย

                   - พิธีทางศาสนา ไหว้พระสมาทานศีล
                   - พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป เจริญพระพุทธมนต์
                   - ถวายจตุปัจจัย เครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์
                   - ถวายภัตตาหารเพล (ปิ่นโต) แด่พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป

เวลา 10.00 น. - พิธีมอบโล่แด่อาจารย์และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในคณะฯ ครบ 30 ปี
                   - พิธีมอบโล่แด่อาจารย์และบุคลากรดีเด่น ประจำปี 256๔
                   - มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ได้รับ
รางวัลจากหน่วยงานภายนอก และอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์
                  - คณบดีกล่าวแสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในคณะฯ
ครบ 30 ปี อาจารย์และบุคลากรดีเด่น ประจำปี 256๔ และอาจารย์และ
บุคลากรของคณะฯ ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก และอาจารย์ที่ได้รับ
ตำแหน่งศาสตราจารย์
                  - คณบดีบันทึกภาพร่วมกับอาจารย์และบุคลากรที่รับรางวัลดีเด่นทั้งภายใน/
ภายนอกหน่วยงาน ผู้ที่ได้รับโล่ 30 ปีและอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์

เวลา 12.00 น. - เสร็จพิธี
                    - รับประทานอาหารกลางวัน (แบบกล่อง)

 

หมายถึง ผู้ที่ได้เชิญเข้าร่วมในห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คือ คณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ
ผู้ที่ได้รับรางวัล และคณะกรรมการจัดงาน

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th