KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการ “เคล็ดลับสร้างสุขทางการเงิน (Happy Money Guide)”

กิจกรรมอื่นๆ(กิจกรรมเชิงบริหารจัดการ,นันทนาการฯ)
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา30 สิงหาคม พ.ศ. 2564
สถานที่จัด ณ ห้องสตูดิโอ ITSC และผ่านระบบ Zoom meeting
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ SO5: Enhance Management Excellence

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับเคล็ดลับสร้างสุขทางการเงิน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างน้อยร้อยละ 80

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับเคล็ดลับสร้างสุขทางการเงิน

หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจัดตั้งขึ้นโดยหนึ่งในวัตถุประสงค์คือ การส่งเสริมบุคลากรให้เกิดความผูกพันและคงอยู่ในองค์กร นำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) อย่างไรก็ตามจากผลการสำรวจในปี 2563 พบว่าบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ได้คะแนนสุขภาพด้านการเงิน (Happy money) ร้อยละ 58.7 ซึ่งถือว่าน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนด้านอื่น ๆ  อีกทั้งจากการสำรวจหัวข้อที่สนใจต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพการเงินที่มีประสิทธิภาพของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ พบว่า ต้องการเรียนรู้การวางแผนการลงทุน (ร้อยละ 52.5) การสร้างเป้าหมายและวินัยทางการเงิน (ร้อยละ 48.3) การบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 41.5) การวางแผนด้านภาษี (ร้อยละ 29.7) การบริหารจัดการหนี้ (ร้อยละ 25.4) ตามลำดับ ดังนั้นจากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นว่าการสร้างเสริมสุขภาพทางการเงินแก่บุคลากรในคณะพยาบาลศาสตร์จึงมีความจำเป็น

การสร้างเสริมสุขภาพการเงินเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการดูแลสุขภาพคนทำงานในมิติสภาพแวดล้อมการทำงานด้านจิตสังคม การขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยแรงขับเคลื่อนอย่างเต็มศักยภาพจากทรัพยากรทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนทำงานซึ่งถือเป็นทรัพยากรอันมีค่า หากเมื่อใดคนทำงานขาดความกระตือรือร้นในการทำงาน หรือปฏิบัติงานอย่างไม่เป็นสุขใจแล้วก็จะส่งผลมายังประสิทธิภาพการทำงานและประสิทธิผลขององค์กรในที่สุด สาเหตุสำคัญประการหนึ่งก็ได้แก่ ปัญหาทางการเงินของคนทำงาน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาหนี้สินติดตัว ภาระค่าใช้จ่ายของผู้ที่อยู่ในอุปการะเพิ่มขึ้น หรือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันต่างๆ ดังเช่นสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบด้านสุขภาพและเศรษฐกิจต่อคนทำงานในทุกระดับอย่างเป็นวงกว้าง ทำให้คนทำงานในองค์กรค่อยๆ “ห่างไกล” การเป็น “องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)” ออกไปทุกขณะ

คณะกรรมการฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการออมและการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อสร้างสุขภาพทางการเงินที่ดีให้แก่บุคลากรภายในองค์กรหรือ Happy Money นี้จะเป็นปัจจัยสำคัญของกระบวนการสร้าง Happy Workplaces ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้บุคลากรทำงานได้เต็มศักยภาพ ควบคู่ไปกับการทำงานอย่างมีความสุข สามารถสร้างผลผลิตชั้นเลิศได้นำมาซึ่งประสิทธิภาพที่ดีขึ้นขององค์กร จึงได้จัดให้มีโครงการ “เคล็ดลับสร้างสุขทางการเงิน (Happy Money Guide)” ขึ้น

รายละเอียด

โครงการ “เคล็ดลับสร้างสุขทางการเงิน (Happy Money Guide)”
วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 8.00-16.30 น.
ณ ห้องสตูดิโอ ITSC และผ่านระบบ Zoom meeting (Zoom id: 999 387 1166)
****************************

8.00 – 8.45 น. ลงทะเบียน
8.45 – 9.00 น. กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์โครงการ
                          โดย ผศ.ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล ประธานโครงการฯ
                     กล่าวเปิดโครงการและต้อนรับวิทยากร
                          โดย ผศ.ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
                     วิทยากรบรรยาย
                          โดย รองศาสตราจารย์ นพ.รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ
                                ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการนักศึกษา มช.
                                ที่ปรึกษาการเงินและผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์
9.00 – 10.15 น. - บรรยายหัวข้อ “การสร้างเป้าหมายและวินัยทางการเงิน”
10.15 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น. - บรรยายหัวข้อ “การบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ”
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.15 น. - บรรยายหัวข้อ “การวางแผนการลงทุนสู่อิสรภาพทางการเงิน”
14.15 – 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.30 – 16.30 น. - บรรยายหัวข้อ “การวางแผนด้านภาษี”
                         แลกเปลี่ยนซักถาม และตอบข้อสงสัย
                         ประเมินผลโครงการ

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th