KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Background and Significance of Research Problem หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปกติ)

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา31 สิงหาคม พ.ศ. 2564
สถานที่จัด ณ ห้องเรียน NT-504 ชั้น 5 อาคาร NT คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผ่าน Zoom Meeting
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ SO1 : Provide World Class Academic Values

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการในระดับมาก

2. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการเห็นว่าการเข้าร่วมโครงการนี้ ได้แนวทางในการพัฒนา Background and Significance of Research Problem

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพัฒนา Background and Significance of Research Problem

2. เพื่อให้นักศึกษาได้แนวทางในการพัฒนา Background and Significance of Research Problem

หลักการและเหตุผล

การพัฒนา Background and Significance of Research Problem เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการพัฒนาคำถามวิจัย โดยการพัฒนา Background and Significance of Research Problem เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการวิจัย โดยการพัฒนา Background and Significance of Research Problem ที่ดีนั้นควรแสดงให้เห็นถึงช่องว่างของความรู้ และความจำเป็นหรือความสำคัญของปัญหาที่ต้องใช้การวิจัยที่เป็นระบบที่น่าเชื่อถือเพื่อหาคำตอบ รวมทั้งสิ่งที่ผู้วิจัยประสงค์ที่ต้องการค้นหาคำตอบ ที่มาของการพัฒนา Background and Significance of Research Problem อาจมาได้จากหลากลายสาเหตุ เช่น ข้อสงสัยจากการทำงานในโรงพยาบาล ปัญหาทางสุขภาพหรือทางการพยาบาลที่สำคัญและจำเป็นต้องแก้ไข การต่อยอดงานวิจัยที่ผ่านมา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตมีความเชื่อตามปรัชญาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ว่า นักวิจัยทางการพยาบาลเป็นผู้นำในระบบสุขภาพ มีการสร้างองค์ความรู้ด้านสุขภาพและการพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการตอบสนองต่อความต้องการที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่าง ๆ และเป็นผู้ที่เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ต้องมีความเข้าใจและสามารถพัฒนาศักยภาพโดยได้รับประสบการณ์ตรงในการการพัฒนา Background and Significance of Research Problem ดังกล่าวเพื่อนำไปสู่การวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ที่ตอบสนองต่อปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

รายละเอียด

กำหนดการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
Background and Significance of Research Problem
วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00-16.00 น.
ณ ห้องเรียน NT-504 ชั้น 5 อาคาร NT คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และผ่าน Zoom Meeting ID: 977 7250 9216

*********************************************

วันที่ 31 สิงหาคม 2564
08.00–08.15 น. ลงทะเบียน
08.15–08.30 น. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กล่าวเปิดโครงการฯ
                       รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล
08.30–10.30 น. การพัฒนา Background and Significance of Research
Problem
                       รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์
10.30–10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45–12.00 น. นักศึกษานำเสนอ Background and Significance of Research
Problem
                       รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์
12.00–13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00–14.30 น. นักศึกษานำเสนอ Background and Significance of Research
Problem (ต่อ)
                       รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์
14.30–14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45–15.45 น. นักศึกษานำเสนอ Background and Significance of Research
Problem (ต่อ)
                       รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์
15.45–16.00 น. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ สรุปและกล่าวปิดโครงการฯ
                       รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th