KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการ การคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและความคิดรวบยอด ระยะที่ 1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปกติ)

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา5 สิงหาคม พ.ศ. 2564
สถานที่จัด ณ ห้องเรียน NT-504 ชั้น 5 อาคาร NT คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผ่าน Zoom Meeting
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ SO1 : Provide World Class Academic Values

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการในระดับมาก

2. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการได้แนวทางในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและความคิดรวบยอด สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการอ่านและการเขียนเอกสารทางวิชาการในระดับพื้นฐานได้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและความคิดรวบยอด

2. เพื่อให้นักศึกษาได้แนวทางในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและความคิดรวบยอดในระดับพื้นฐาน

หลักการและเหตุผล

การคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและความคิดรวบยอด เป็นทักษะหนึ่งที่สำคัญของทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนากระบวนคิดอย่างมีเหตุและผลของนักศึกษาให้สามารถประเมินข้อมูลที่ได้รับ วิเคราะห์ความถูกต้องของข้อมูล สรุปความคิดรวบยอด สังเคราะห์และประยุกต์ใช้ข้อมูลที่ได้รับ อันจะนำไปสู่การตัดสินใจแก้ปัญหาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ต้องมีทักษะดังกล่าวเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการศึกษา โดยโครงการ “การคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและความคิดรวบยอด ระยะที่ 1” เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและความคิดรวบยอด และได้แนวทางในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและความคิดรวบยอดในระดับพื้นฐาน รวมถึงสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการอ่านและการเขียนเอกสารทางวิชาการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

รายละเอียด

กำหนดการ
โครงการ “การคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและความคิดรวบยอด ระยะที่ 1”
วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564
ณ ห้องเรียน NT-504 ชั้น 5 อาคาร NT คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และผ่าน Zoom Meeting ID: 958 5419 9841

*******************************************

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564
08.00–08.15 น. ลงทะเบียน
08.15–08.30 น. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กล่าวเปิดโครงการฯ
08.30–10.30 น. การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและความคิดรวบยอด
                       โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์
10.30–10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45–12.00 น. การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและความคิดรวบยอด (ต่อ)
                       โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์
12.00–13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00–15.00 น. การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและความคิดรวบยอด (ต่อ)
                       โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์
15.00–15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.15–16.00 น. นักศึกษาสะท้อนคิดจากการได้เข้าร่วมโครงการ
                       โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์
                             รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล
16.00–16.10 น. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ สรุปและกล่าวปิดโครงการฯ

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th