KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปกติ)

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา2 สิงหาคม พ.ศ. 2564
สถานที่จัด ณ ห้องเรียน NT-504 ชั้น 5 อาคาร NT คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผ่าน Zoom Meeting
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ SO1 : Provide World Class Academic Values

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1. ร้อยละ 80 ของอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการที่ได้แนวทางในการให้คำชี้แนะ และคำปรึกษาแก่นักศึกษาในหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพในระดับมากขึ้น ในประเด็น 1) การหา phenomena of interest 2) การสอบ QE 3) การเขียนโครงร่างการวิจัย 4) การขอจริยธรรมการวิจัย 5) การดำเนินการวิจัย และ 6) การตีพิมพ์เผยแพร่องค์ความรู้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้แนวทางในการให้คำชี้แนะ และคำปรึกษาแก่นักศึกษาในหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในประเด็น 1) การหา phenomena of interest 2) การสอบ QE 3) การเขียนโครงร่างการวิจัย 4) การขอจริยธรรมการวิจัย 5) การดำเนินการวิจัย และ 6) การตีพิมพ์เผยแพร่องค์ความรู้

หลักการและเหตุผล

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ซึ่งมุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นนักวิจัยและนักวิชาการ ที่มีความรอบรู้อย่างลึกซึ้งในศาสตร์ทางการพยาบาลและ area of interest ของตนเอง มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและมีความคิดรวบยอด มีศักยภาพสูงในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ สามารถรังสรรค์นวัตกรรมผ่านกระบวนการทำการวิจัยที่ซับซ้อนเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพ ตามความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมทั้งระดับท้องถิ่นและสากล รวมถึงมีภาวะผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีม มีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม มีส่วนร่วมในการประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายทั้งในและนอกวิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติ ในปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้มอบหมายให้อาจารย์รุ่นใหม่เข้ามาเป็นทีมที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในระดับปริญญาเอกตามแผนการพัฒนาอาจารย์ของสาขาฯ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จึงเห็นควรให้มีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกให้กับอาจารย์ในหลักสูตรฯ เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของอาจารย์ในการชี้แนะและให้คำปรึกษาในการทำวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาในหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่กระบวนการหา phenomena of interest การสอบ QE การเขียนโครงร่างการวิจัย การขอจริยธรรมการวิจัย การดำเนินการวิจัย และการตีพิมพ์เผยแพร่องค์ความรู้ อันจะช่วยให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามเงื่อนไขของเวลาได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพต่อไป

รายละเอียด

กำหนดการ
โครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปกติ)
วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564
ณ ห้องเรียน NT-504 ชั้น 5 อาคาร NT คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และผ่าน Zoom Meeting ID: 952 3082 4596

***************************************************

วันที่ 2 สิงหาคม 2564
08.30–08.50 น. ลงทะเบียน
08.50–09.00 น. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กล่าวเปิดโครงการฯ
09.00–10.30 น. แนวทางในการให้คำชี้แนะและการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา
                        - การหา phenomena of interest
                        - การสอบ QE
                        - การเขียนโครงร่างการวิจัย
                        - การขอจริยธรรมการวิจัย
                        - การดำเนินการวิจัย
                        - การตีพิมพ์เผยแพร่องค์ความรู้
                       โดย รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล
10.30–10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45–12.00 น. แนวทางในการให้คำชี้แนะและการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา (ต่อ)
                      โดย รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล
12.00–13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00–14.30 น. แนวทางในการให้คำชี้แนะและการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา (ต่อ)
                      โดย รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล
14.30–14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45–16.00 น. แนวทางในการให้คำชี้แนะและการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา (ต่อ)
                      โดย รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล
16.00–16.10 น. สรุปและประเมินผล

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th