KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการทำงานแก่ผู้ปฏิบัติงานในคณะฯ ครบ ๓๐ ปี

กิจกรรมอื่นๆ(กิจกรรมเชิงบริหารจัดการ,นันทนาการฯ)
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา15 สิงหาคม พ.ศ. 2564
สถานที่จัด ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

SO5 Enhance Organizational Excellence

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1. ความพึงพอใจของการเข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 4

2. ความผูกพันของอาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการที่มีต่อคณะฯ อยู่ในระดับมากขึ้นไปอย่างน้อยร้อยละ 80

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมขวัญและกำลังใจแก่อาจารย์และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในคณะฯ ครบ 30 ปี

2. เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของอาจารย์และบุคลากรที่ร่วมกันปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคณะฯ มาอย่างต่อเนื่อง

หลักการและเหตุผล

สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ในคราวประชุมสามัญ ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เห็นชอบให้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการทำงานแก่ผู้ปฏิบัติงานในคณะฯ ครบ ๓๐ ปี ประจำปี 2564  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมขวัญและกำลังใจแก่อาจารย์และบุคลากรที่ปฏิบัติงานให้แก่คณะฯ มาเป็นระยะเวลานาน และมีความทุ่มเทเสียสละในการทำงาน และร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติตามภารกิจหลักทั้ง 4 ด้าน ของคณะฯ ส่งผลให้การดำเนินงานของคณะฯ มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมาก สำนักงานคณะฯ จึงเห็นสมควรจัดโครงการส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการทำงานแก่อาจารย์และบุคลากร ที่ปฏิบัติงานในคณะพยาบาลศาสตร์ ครบ ๓๐ ปี ในครั้งนี้

รายละเอียด

วันอาทิตย์ที่  15  สิงหาคม พ.ศ. 2564  เวลา 10.๐0 – 12.00  น.   

ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th